Cách mạng xã hội là gì? – https://mix166.vn

( Last Updated On : 21/07/2021 )Cách mạng xã hội là gì ? Tại sao cách mạng xã hội là phương pháp sửa chữa thay thế các hình thái kinh tế tài chính – xã hội khác nhau ?

Khái niệm cách mạng xã hội

Cách mạng xã hội là bước nhảy vọt về chất trong sự phát triển của xã hội, nhờ đó mà một hình thái kinh tế xã hội này được thay thế bằng một hình thái kinh tế xã hội khác cao hơn.

Đặc trưng đa phần của cách mạng xã hội là biến hóa chính quyền sở tại nhà nước của giai cấp thống trị đã lỗi thời sang một giai cấp cách mạng. Bởi vì chính quyền sở tại nhà nước là yếu tố cơ bản của tổng thể các cuộc cách mạng trong lịch sử dân tộc. Cho nên, theo một nghĩa khác thì thực ra của cách mạng xã hội là một cuộc cách mạng chính trị – cách mạng về sự biến hóa các kiểu nhà nước. Nhà nước là sự thống trị về mặt chính trị của các giai cấp nắm vị thế về mặt kinh tế tài chính, nó bảo vệ quan hệ kinh tế tài chính của giai cấp thống trị và đồng thời chi phối tổng thể các quan hệ xã hội khác .
Cách mạng xã hội khác với các cuộc thay máu chính quyền chính trị, thay máu chính quyền chính trị thực ra chỉ là sự đổi khác quyền lực tối cao nhà nước giữa các cá thể, các tập đoàn lớn khác nhau trong bản thân giai cấp thống trị khi có xích míc và trái chiều về mặt quyền lợi, v.v … Còn cách mạng xã hội là quy trình biến hóa các quan hệ xã hội dẫn đến sự đổi khác các hình thái kinh tế tài chính xã hội khác nhau. Nhưng đồng thời thay máu chính quyền chính trị cũng được coi là một trong những điều kiện kèm theo khách quan khi thời cơ của một cuộc cách mạng xã hội hoàn toàn có thể nổ ra và thành công xuất sắc .

Cách mạng xã hội khác với các cuộc cách mạng khác như: cách mạng tư tưởng văn hóa, cách mạng khoa học – kỹ thuật, v.v… bởi các cuộc cách mạng khác chỉ là một sự thay đổi trong một quan hệ xã hội nhất định, mà trong đó vấn đề chính quyền nhà nước không phải là vấn đề cơ bản, v.v… Còn cách mạng xã hội là phương thức dẫn đến sự thay đổi các hình thái kinh tế – xã hội của xã hội có giai cấp.

Cách mạng xã hội là phương thức thay thế các hình thái kinh tế – xã hội

Nguyên nhân của cách mạng xã hội có nhiều nguyên do khác nhau như : chính trị, kinh tế tài chính – xã hội, tư tưởng, v.v … Nhưng nguyên do về kinh tế tài chính là nguyên do đa phần mang tính quyết định hành động. Nguyên nhân đó nằm trong phương pháp sản xuất của một hình thái kinh tế tài chính xã hội nhất định .
Trong một phương pháp sản xuất nhất định luôn bao hàm sự thống nhất giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Nhưng sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất đến một số lượng giới hạn nhất định nào đó thì xích míc với quan hệ sản xuất cũ, yên cầu xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ, kiến thiết xây dựng một quan hệ sản xuất mới tương thích với đặc thù và trình độ của lực lượng sản xuất mới. Mâu thuẫn này bộc lộ về mặt xã hội là xích míc cơ bản của của các hình thái kinh tế tài chính xã hội khác nhau. Đó là xích míc giữa giai cấp thống trị đại diện thay mặt cho quan hệ sản xuất cũ đã lỗi thời với giai cấp tân tiến và cách mạng đại diện thay mặt cho lực lượng sản xuất mới .
Cuộc đấu tranh giai cấp tăng trưởng đến một số lượng giới hạn nhất định nào đó thì chuyển thành cách mạng xã hội. Ví dụ : trong cách mạng tư sản là việc xử lý xích míc cơ bản giữa giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân, giai cấp địa chủ đại diện thay mặt cho quan hệ sản xuất cũ đã lỗi thời không còn tương thích với sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất, dẫn đến sự xóa bỏ quan hệ sản xuất địa chủ và kiến thiết xây dựng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, v.v … hoặc trong cách mạng vô sản là việc xử lý xích míc cơ bản giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản … làm Open nhà nước xã hội chủ nghĩa, quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa .
Cách mạng xã hội là phương pháp dẫn đến sự đổi khác các hình thái kinh tế tài chính – xã hội xét cho cùng về mặt kinh tế tài chính, là xử lý sự xung đột giữa lực lượng sản xuất đang tăng trưởng với quan hệ sản xuất cũ đã lỗi thời và lỗi thời. Về chính trị, là xử lý sự xung đột giữa kiến trúc thượng tầng cũ đã lỗi thời với cơ sở kinh tế tài chính mới đã được hình thành .

Các giai cấp thống trị bóc lột đại diện cho quan hệ sản xuất cũ đã lỗi thời, đã dùng bạo lực để duy trì quan hệ sản xuất ấy; nhưng những giai cấp cách mạng tiến hành đấu tranh xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ. Cuộc đấu tranh đó phát triển thành đấu tranh chính trị mà đỉnh cao của nó là cách mạng xã hội. Cho nên, trong xã hội có giai cấp đối kháng thì cách mạng xã hội như là đỉnh cao của quá trình đấu tranh giai cấp, là phương thức thay đổi các hình thái kinh tế – xã hội khác nhau.

Source: https://mix166.vn
Category: Nhân Ái