tại sao nhà nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật – Tài liệu text

tại sao nhà nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (102.74 KB, 9 trang )

Tại sao Nhà nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật?
BÀI LÀM
Trong quá trình phát triển l ịch s ử nhân loại, cùng với Nhà nước, pháp luật ra
đời nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, pháp luật là phương tiện, công cụ
quan trọng để duy trì, bảo vệ trật tự xã hội, tạo điều kiện và định hướng cho sự
phát triển xã hội. Bên cạnh tập quán, đạo đức, tín điều tôn giáo, các quy định của tổ
chức xã hội, dư luận xã hội, các quy ước của cộng đồng dân cư…thì pháp luật là
công cụ quản lý xã hội chủ yếu của Nhà nước, giữa Nhà nước và pháp luật luôn có
mối quan hệ qua lại, tác động tương hỗ lẫn nhau. Từ khi xuất hiện, pháp luật luôn
gắn với giai cấp cầm quyền. Đối với xã hội có phân chia và đối kháng giai cấp,
mọi hoạt động của đời sống xã hội được đưa vào trong khuôn khổ pháp luật nhằm
mang lại lợi ích cho giai cấp thống trị. Trên thực tế, pháp luật của những Nhà nước
gắn với giai cấp tiên tiến của thời đại thì thường phù hợp với xu hướng phát triển
tiến bộ, vì nó bao hàm những chuẩn mực, những quy định nhằm bảo vệ lợi ích
chân chính và phẩm giá con người. Ngược lại, nếu pháp luật của Nhà nước gắn với
giai cấp đang suy tàn, không còn vai trò lịch sử thì thường chứa đựng yếu tố trì trệ,
bảo thủ, đi ngược lại lợi ích chân chính. Trong trường hợp như vậy, pháp luật sẽ
không phản ánh được những yêu cầu đạo đức tiến bộ, phù hợp với xu hướng phát
triển khách quan của thời đại.
Trước đây, trong lịch sử, Nho giáo đã lấy đạo đức để răn dạy con người. Với
chủ trương “đức trị”, Nho giáo đã “đạo đức hoá chính trị và đề cao, thậm chí đến mức
tuyệt đối hoá việc quản lý xã hội bằng cách nêu gương, cảm hoá, làm cho dân chúng
an tâm và từ đó, hy vọng tạo nên sự ổn đình xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những ảnh
hưởng to lớn, tích cực đối với đời sống xã hội, Nho giáo cũng có những mặt hạn chế,
tiêu cực và bảo thủ. Đối lập với chủ trương “đức trị” là tư tưởng “pháp trị”. Thực tế
cho thấy, đã từng có những vị vua dùng pháp luật để cai trị đất nước. Với chủ trương
“pháp trị”, họ đã có những chính sách thiết thực, thưởng phạt phân minh, đưa xã hội
đi vào cuộc sống có quy tắc, vận hành theo khuôn khổ của phép nước. Tuy nhiên, cả
tư tưởng “đức trị” và “pháp trị” thời phong kiến, bên cạnh mặt tích cực, đều có tính
chất phiến diện. Thực ra, những tư tưởng ấy chỉ là những biện pháp khác nhau mà các
thế lực thống trị sử dụng để củng cố địa vị và quyền lực của mình.

Do đó, xã hội phải được quản lý bằng pháp luật, trên phương diện lý luận
cũng như thực tiễn, pháp luật luôn có vai trò bảo vệ các giá trị chân chính, bảo vệ
các quyền lợi chính đáng của con người, đồng thời, tạo điều kiện cho con người
phát huy những năng lực thực tiễn của mình. Việc thực thi pháp luật cũng đồng
nghĩa với việc đảm bảo trên thực tế các quyền thiêng liêng của con người, sự tôn
trọng các giá trị xã hội. Một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, thể hiện đúng đắn ý chí
và nguyện vọng của số đông, phù hợp với xu thế vận động của lịch sử sẽ góp phần
thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội. Sở dĩ Nhà nước phải thực hiện quản lý xã
hội bằng pháp luật, bởi lẽ, trong cuộc sống vai trò của pháp luật được thể hiện ở
trên mọi phương diện và các khía cạnh của cuộc sống, cụ thể:
Thứ nhất, pháp luật có vai trò quan trọng đối với các quyền và lợi ích hợp
pháp của công dân.
Pháp luật là phương tiện ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ các quyền và lợi ích
hợp pháp của công dân. Trong các văn bản pháp luật của nhà nước đều có những
điều khoản quy định quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, để đảm bảo được các
quyền và lợi ích của công dân pháp luật còn có những điều khoản quy định mọi
hành vi xâm phạm đến các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân đều bị xử lý
nghiêm minh. Pháp luật không chỉ quy định các quyền và nghĩa vụ pháp lý của
công dân mà còn quy định cả cơ chế pháp lý, các quy định pháp luật thủ tục để
thực hiện các quyền và lợi ích, hợp pháp của công dân, các quyền và lợi ích đó
được pháp luật quy định, bảo vệ trong tất cả các lĩnh vực quan hệ xã hội. Các cuộc
cải cách, điều chỉnh pháp luật và cải cách bộ máy nhà nước đều hướng tới mục tiêu
là bảo vệ một cách tốt nhất các quyền và lợi ích chính đáng của công dân.
Thứ hai, pháp luật là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước
Là một cơ chế phức tạp, để thực hiện quyền lực nhà nước, bộ máy Nhà
nước luôn phải được tổ chức và hoạt động trên cơ sở pháp luật. Bên cạnh những
quy định của hiến pháp mỗi cơ quan trong bộ máy nhà nước đều được tổ chức và
hoạt động theo những văn bản pháp luật nhất định. Việc tổ chức bộ máy nhà nước
theo pháp luật sẽ đảm bảo được tínhchính xác, chặt chẽ, tính thống nhất cao trong
tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước, đồng thời cũng thể hiện tầm quan trọng

của hoạt động quản lý nhà nước tạo ra sức mạnh tổng hợp, có tổ chức của bộ máy
nhà nước. Bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động theo pháp luật cũng tránh
được hiện tượng chồng chéo, mâu thuẫn hoặc tuỳ tiện, lạm quyền, tạo ra một cơ
chế đồng bộ thực hiện có hiệu quả quyền lực nhân dân.
Pháp luật là một công cụ cực kỳ quan trọng trong tay nhà nước để điều
chỉnh các quan hệ xã hội: tác động tới kinh tế và các yếu tố của các kiến trúc
thượng tầng xã hội. Nhà nước không thể tồn tại nếu thiếu pháp luật. Pháp luật là
công cụ quản lý xã hội của nhà nước, do nhà nước đặt ra nhưng trong xã hội văn
minh,nhà nước cũng phải tự hạn chế bởi pháp luật, chịu phục tùng, phải thi hành
pháp luật do chính mình đặt ra. Có như vậy mới bảo vệ được quyền của công
dân,tránh sự lạm quyền,bảo đảm sự công bằng và sự phát triển bình thường của
nhà nước.Pháp luật chỉ có thể hiện được trong đời sống khi có sự đảm bảo của nhà
nước ở đây một lần lữa ta càng thấy rõ nhà nước và pháp luật có quan hệ qua lại
hữu cơ với nhau, cùng phát sinh tồn và phát triển.
Thứ ba, pháp luật là vũ khí chính trị để nhân dân lao động chống lại các
giai cấp áp bức bóc lột.
Thể hiện ý trí nhà nước của nhân dân lao động, pháp luật là vũ khí chính trị
mà nhân dân dùng để chống lại các giai cấp áp bức bóc lột. Dựa vào pháp luật
nhân dân tiến hành trấn áp các lực lượng phản cách mạng, giữ vững an ninh chính
trị trật tự an toàn xã hội ,ghi nhận và củng cố chính quyền nhân dân. Pháp luật là
phương tiện thể chế hoá đường lối chính sách của Đảng ,nhà nước ,pháp luật cũng
là công cụ để cải tạo xã hội cũ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá-xã
hội…đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân lao động .
Tóm lại, Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng đều thuộc thượng tầng
kiến trúc xã hội luôn có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Pháp luật là
phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội, tạo ra một trật tự xã hội phù hợp với ý chí
nhà nước, mang lại đời sống hạnh phúc cho nhân dân
1
. Nhà nước ra đời có nhiệm
vụ quản lý xã hội, việc quản lý xã hội của nhà nước phải bằng pháp luật, chỉ có

việc quản lý xã hội bằng pháp luật thì mục đích việc quản lý mới đạt được và có
hiệu quả cao. Nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt, có
một bộ máy quản lý, duy trì trật tự xã hội, vì sự tồn tại và phát triển của xã hội
nhằm mục đích bảo vệ lợi ích, địa vị của giai cấp thống trị và của toàn xã hội. Nhà
nước ban hành pháp luật và thực hiện sự quản lý bắt buộc đối với mọi tổ chức và
cá nhân trên lãnh thổ của mình. Với tư cách là tổ chức đại diện chính thức của toàn
xã hội, nhà nước ban hành pháp luật – một công cụ quản lý xã hội sắc bén, hiệu quả
và đòi hỏi sự tôn trọng, thực hiện nghiêm minh của mọi tổ chức và cá nhân trong
xã hội.
Dựa vào những thuộc tính của mình, pháp luật trở thành công cụ quản lý có
hiệu quả nhất trong các công cụ quản lý xã hội của nhà nước và là công cụ không
thể thay thế trong giai đoạn hiện nay. Pháp luật còn là công cụ bảo vệ lợi ích của
nhà nước, lợi ích xã hội và mỗi người dân. Muốn bảo vệ lợi ích nhà nước, xã hội,
1
TS. Nguyễn Minh Đoan, Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, NXB Chính trị quốc gia năm 2008
nhân dân, Nhà nước phải dựa trên căn cứ pháp lý và theo những trình tự thủ tục
luật định.
Trong xã hội hiện nay, Nhà nước phải thực hiện quản lý xã hội bằng pháp
luật bởi vì pháp luật là phương tiện, công cụ quan trọng để duy trì, bảo vệ trật
tự xã hội, tạo điều kiện và định hướng cho sự phát triển xã hội. Sở dĩ cho rằng
pháp luật là công cụ quản lý xã hội quan trọng của Nhà nước bởi vì:
– Pháp luật là vũ khí chính trị để nhân dân chống lại các lực lượng thù địch,
phản cách mạng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, pháp luật
cũng là công cụ để cải tạo xã hội trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã
hội…định hướng cho xã hội phát triển, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
– Pháp luật là phương tiện mà thông qua đó Đảng cầm quyền lãnh đạo nhà
nước và xã hội. Dưới hình thức pháp luật, đường lối chính sách của Đảng sẽ được
triển khai thực hiện nhanh, chính xác và có hiệu quả cao trên quy mô toàn xã hội
– Pháp luật là cơ sở pháp lý để bộ máy nhà nước tổ chức và hoạt động. Nhà
nước không thể tồn tại nếu thiếu pháp luật, nó cần tới pháp luật để quy định thẩm

quyền của các cơ quan nhà nước, xác định mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước
với nhau, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức xã hội và nhân dân bảo đảm tính
chặt chẽ, thống nhất, chính xác và tạo sức mạnh tổng hợp của bộ máy nhà nước.
– Pháp luật là công cụ để Nhà nước quản lý hiệu quả các lĩnh vực khác nhau
của đời sống xã hội. Pháp luật được sử dụng để phối hợp, quy tụ những hoạt động
cá nhân riêng rẽ trong xã hội nhằm đạt được những mục đích mong muốn, duy trì
đời sống cộng đồng xã hội. Có thể nói hầu hết các lĩnh vực quan trọng của đời
sống cộng đồng xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội…đều được nhà nước
quản lý bằng pháp luật. Và chỉ quản lý bằng pháp luật trên các lĩnh vực quan trọng
đó của đời sống xã hội thì mục đích của việc quản lý mới đạt được và có hiệu quả
cao.
Thông qua pháp luật, Nhà nước đề ra các kế hoạch và chính sách phát triển
các lĩnh vực đời sống xã hội, xác định cơ cấu, tổ chức và hoạt động, các biện pháp
kiểm tra, giám sát của nhà nước đối với lĩnh vực xã hội đó, đưa ra các biện pháp
hữu hiệu để xử lý các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội. Pháp luật có thể
thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho sự pháp triển và cũng có thể kìm hãm sự phát
triển của lĩnh vực hoạt động xã hội nào đó vì sự tiến bộ xã hội và hạnh phúc của
nhân dân.
– Pháp luật thiết lập và bảo đảm công bằng xã hội, thực hiện dân chủ xã hội.
Bằng pháp luật, Nhà nước quy định các quyền, tự do dân chủ của nhân dân. Thông
qua pháp luật Nhà nước xác định địa vị pháp lý của các tổ chức xã hội, xác định
mối quan hệ giữa Nhà nước với các tổ chức xã hội khác, giữa Nhà nước với nhân
dân. Pháp luật còn góp phần giải quyết những tranh chấp, điều hòa lợi ích giữa
Trung ương và địa phương, giữa các vùng, miền, giữa các lực lượng, các nhóm xã
hội khác nhau. Dựa vào pháp luật, nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình
trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
– Pháp luật là phương tiện giáo dục con người mới. Trong xã hội, pháp luật
là một trong những phương tiện để giáo dục con người mới năng động, sáng tạo,
có niềm tự hào dân tộc, có ý chí vươn lên góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh,
xã hội công bằng, dân chủ văn minh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xâu dựng và

bảo vệ tổ quốc. Bằng những quy định của mình, pháp luật giáo dục cán bộ, nhân
dân trách nhiệm của người dân, ý thức sống, làm việc theo Hiếp pháp, pháp luật,
giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tôn
trọng các quy tắc của đời sống cộng đồng. Pháp luật còn giáo dục công dân yêu lao
động, yêu Tổ quốc, có tình thần quốc tế chân chính, đoàn kết, hữu nghị vì hòa bình
và tiến bộ xã hội Ý nghĩa giáo dục to lớn của pháp luật còn thể hiện ở việc pháp
luật quy định những biện pháp khen thưởng và trừng phạt phù hợp với các hành vi
pháp luật của tổ chức và cá nhân trong xã hội.
– Pháp luật tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho việc hình thành những
quan hệ mới trong xã hội. Pháp luật luôn hướng tới việc thúc đẩy hình thành những
quan hệ xã hội mới thể hiện sự bình đẳng, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa những
người lao động trong xã hội. Bên cạnh đó, pháp luật còn là cơ sở pháp lý để đấu
tranh với những hiện tượng tiêu cực trong quan hệ quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích của
đất nước mình.
– Pháp luật là công cụ bảo vệ hữu hiệu quyền công dân, quyền con người,
bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ công lý. Mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhà
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị xử lý theo
pháp luật. Pháp luật còn có tác dụng ngăn ngừa, xử lý các hiện tượng tiêu cực
trong đời sống xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
– Pháp luật bảo vệ, tạo điều kiện cho những công cụ quản lý xã hội khác phát
triển vì xã hội công bằng, hạnh phúc, văn minh, tốt đẹp hơn. Đồng thời, hạn chế và
loại trừ những quy định không tiến bộ, bất cập của những công cụ đó với xã hội.
Như vậy, có thể nói, pháp luật là công cụ quan trọng để quản lý, giữ gìn trật
tự xã hội, để giải quyết các xung đột trong xã hội, là phương tiện để cải biến xã
hội.
Bên cạnh đó, trong những công cụ quản lý xã hội thì pháp luật được xem là
một trong những công cụ quản lý xã hội hiệu quả nhất hiện nay, bởi vì so với
những công cụ xã hội khác, pháp luật có những ưu thế cơ bản sau đây
[2]
:

2
TS. Nguyễn Minh Đoan, Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, NXB Chính trị quốc gia năm 2008
– Thứ nhất, pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện. Việc ban
hành pháp luật của Nhà nước được tiến hành thông qua nhữn trình tự thủ tục chặt
chẽ và phức tạp với sự tham gia của rất nhiều các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền, các tổ chức và các cá nhân nên pháp luật luôn có tính khoa học, chặt chẽ,
chính xác trong điều chỉnh các quan hệ xã hội.
– Thứ hai, pháp luật do Nhà nước ban hành, thể hiện ý chí của Nhà nước và
nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân. Nhân dân thông qua nhà nước để nâng ý chí
của mình lên thành ý chí của nhà nước dưới dạng quy tắc xử sự chung do chính
quyền nên được Nhà nước và nhân dân tự giác thực hiện. Ngoài ra, pháp luật có
những chế tài nghiêm khắc để đảm bảo thực hiện pháp luật nghiêm minh như phạt
tiền, phạt tù, tù chung thân, tử hình…với sự đảm bảo của Nhà nước pháp luật được
tôn trọng và thực hiện nghiêm minh.
– Thứ ba, pháp luật chủ yếu bao gồm các quy tắc xử sự chung, được thể hiện
trong những hình thức xác định, có kết cấu logic rất chặt chẽ và được đặt ra không
phải xuất phát từ một trường hợp cụ thể mà là sự khái quát hóa từ rất nhiều những
trường hợp có tính phổ biến trong xã hội. Do đó, pháp luật có tính khái quát cao, là
khuôn mẫu để các tổ chức, cá nhân thực hiện.
– Thứ tư, pháp luật mang tính bắt buộc chung, không phải chỉ áp dụng cho
một tổ chức hay cá nhân cụ thể mà cho toàn xã hội, tất cả các tổ chức và cá nhân
liên quan.
– Thứ năm, pháp luật có phạm vi rộng lớn, hầu hết các quan hệ xã hội đều
được pháp luật điều chỉnh.
– Thứ sáu, pháp luật có tính xác định chặt chẽ về hình thức, tạo sự thống
nhất, chặt chẽ, rõ ràng, chính xác về nội dung của pháp luật.
Mặc dù, pháp luật có vai trò quan trọng trong quản lý xã hội của Nhà nước.
Song, pháp luật không phải là công cụ quản lý xã hội vạn năng mà pháp luật cũng
có những hạn chế của mình. Chẳng hạn, ngoài tính khách quan thì pháp luật còn
mang tính chủ quan, nghĩa là nó phụ thuộc vào ý chí của những người có thẩm

quyền trong quy trình ban hành pháp luật. Tính khái quát cao của pháp luật đôi khi
không sát với trường hợp cụ thể. Pháp luật còn bị ràng buộc bởi cơ chế điều chỉnh
pháp luật phức tạp, đôi khi phiền hà, cứng nhắc.
Tóm lại, trong đời sống pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, pháp luật là
phương tiện không thể thiếu bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành của xã hội, pháp luật
không chỉ là một công cụ, phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội hữu hiệu, mà
còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh hoá đời sống xã hội và
góp phần bồi đắp nên những giá trị mới. Trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện
nay, việc tăng cường vai trò của pháp luật được đặt ra như một tất yếu khách quan
nhằm mục đích xây dựng một xã hội có trật tự, kỷ cương, văn minh.
Do đó, xã hội phải được quản lý bằng pháp luật, trên phương diện lý luậncũng như thực tiễn, pháp luật luôn có vai trò bảo vệ những giá trị chân chính, bảo vệcác quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của con người, đồng thời, tạo điều kiện kèm theo cho con ngườiphát huy những năng lượng thực tiễn của mình. Việc thực thi pháp luật cũng đồngnghĩa với việc bảo vệ trên trong thực tiễn những quyền thiêng liêng của con người, sự tôntrọng những giá trị xã hội. Một mạng lưới hệ thống pháp luật hoàn hảo, bộc lộ đúng đắn ý chívà nguyện vọng của phần đông, tương thích với xu thế hoạt động của lịch sử dân tộc sẽ góp phầnthúc đẩy sự tăng trưởng và văn minh xã hội. Sở dĩ Nhà nước phải thực thi quản lý xãhội bằng pháp luật, bởi lẽ, trong đời sống vai trò của pháp luật được biểu lộ ởtrên mọi phương diện và những góc nhìn của đời sống, đơn cử : Thứ nhất, pháp luật có vai trò quan trọng so với những quyền và quyền lợi hợppháp của công dân. Pháp luật là phương tiện đi lại ghi nhận, bảo vệ và bảo vệ những quyền và lợi íchhợp pháp của công dân. Trong những văn bản pháp luật của nhà nước đều có nhữngđiều khoản lao lý quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân, để bảo vệ được cácquyền và quyền lợi của công dân pháp luật còn có những pháp luật lao lý mọihành vi xâm phạm đến những quyền lợi và nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của công dân đều bị xử lýnghiêm minh. Pháp luật không riêng gì lao lý những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý củacông dân mà còn pháp luật cả cơ chế pháp lý, những pháp luật pháp luật thủ tục đểthực hiện những quyền và quyền lợi, hợp pháp của công dân, những quyền và quyền lợi đóđược pháp luật lao lý, bảo vệ trong toàn bộ những nghành quan hệ xã hội. Các cuộccải cách, kiểm soát và điều chỉnh pháp luật và cải cách cỗ máy nhà nước đều hướng tới mục tiêulà bảo vệ một cách tốt nhất những quyền và quyền lợi chính đáng của công dân. Thứ hai, pháp luật là cơ sở để kiến thiết xây dựng và hoàn thành xong cỗ máy Nhà nướcLà một chính sách phức tạp, để triển khai quyền lực tối cao nhà nước, cỗ máy Nhànước luôn phải được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí trên cơ sở pháp luật. Bên cạnh nhữngquy định của hiến pháp mỗi cơ quan trong cỗ máy nhà nước đều được tổ chức triển khai vàhoạt động theo những văn bản pháp luật nhất định. Việc tổ chức triển khai cỗ máy nhà nướctheo pháp luật sẽ bảo vệ được tínhchính xác, ngặt nghèo, tính thống nhất cao trongtổ chức và thực thi quyền lực tối cao nhà nước, đồng thời cũng bộc lộ tầm quan trọngcủa hoạt động giải trí quản lý nhà nước tạo ra sức mạnh tổng hợp, có tổ chức triển khai của bộ máynhà nước. Bộ máy nhà nước được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí theo pháp luật cũng tránhđược hiện tượng kỳ lạ chồng chéo, xích míc hoặc tuỳ tiện, lạm quyền, tạo ra một cơchế đồng nhất triển khai có hiệu suất cao quyền lực tối cao nhân dân. Pháp luật là một công cụ cực kỳ quan trọng trong tay nhà nước để điềuchỉnh những quan hệ xã hội : tác động ảnh hưởng tới kinh tế tài chính và những yếu tố của những kiến trúcthượng tầng xã hội. Nhà nước không hề sống sót nếu thiếu pháp luật. Pháp luật làcông cụ quản lý xã hội của nhà nước, do nhà nước đặt ra nhưng trong xã hội vănminh, nhà nước cũng phải tự hạn chế bởi pháp luật, chịu phục tùng, phải thi hànhpháp luật do chính mình đặt ra. Có như vậy mới bảo vệ được quyền của côngdân, tránh sự lạm quyền, bảo vệ sự công minh và sự tăng trưởng thông thường củanhà nước. Pháp luật chỉ có biểu lộ được trong đời sống khi có sự bảo vệ của nhànước ở đây một lần lữa ta càng thấy rõ nhà nước và pháp luật có quan hệ qua lạihữu cơ với nhau, cùng phát sinh tồn và tăng trưởng. Thứ ba, pháp luật là vũ khí chính trị để nhân dân lao động chống lại cácgiai cấp áp bức bóc lột. Thể hiện ý trí nhà nước của nhân dân lao động, pháp luật là vũ khí chính trịmà nhân dân dùng để chống lại những giai cấp áp bức bóc lột. Dựa vào pháp luậtnhân dân triển khai trấn áp những lực lượng phản cách mạng, giữ vững bảo mật an ninh chínhtrị trật tự bảo đảm an toàn xã hội, ghi nhận và củng cố chính quyền sở tại nhân dân. Pháp luật làphương tiện thể chế hoá đường lối chủ trương của Đảng, nhà nước, pháp luật cũnglà công cụ để tái tạo xã hội cũ trong những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, chính trị, văn hoá-xãhội … đem lại tự do, niềm hạnh phúc cho nhân dân lao động. Tóm lại, Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng kỳ lạ đều thuộc thượng tầngkiến trúc xã hội luôn có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Pháp luật làphương tiện để Nhà nước quản lý xã hội, tạo ra một trật tự xã hội tương thích với ý chínhà nước, mang lại đời sống niềm hạnh phúc cho nhân dân. Nhà nước sinh ra có nhiệmvụ quản lý xã hội, việc quản lý xã hội của nhà nước phải bằng pháp luật, chỉ cóviệc quản lý xã hội bằng pháp luật thì mục tiêu việc quản lý mới đạt được và cóhiệu quả cao. Nhà nước là một tổ chức triển khai quyền lực tối cao chính trị công cộng đặc biệt quan trọng, cómột cỗ máy quản lý, duy trì trật tự xã hội, vì sự sống sót và tăng trưởng của xã hộinhằm mục tiêu bảo vệ quyền lợi, vị thế của giai cấp thống trị và của toàn xã hội. Nhànước phát hành pháp luật và triển khai sự quản lý bắt buộc so với mọi tổ chức triển khai vàcá nhân trên chủ quyền lãnh thổ của mình. Với tư cách là tổ chức triển khai đại diện thay mặt chính thức của toànxã hội, nhà nước phát hành pháp luật – một công cụ quản lý xã hội sắc bén, hiệu quảvà yên cầu sự tôn trọng, thực thi nghiêm minh của mọi tổ chức triển khai và cá thể trongxã hội. Dựa vào những thuộc tính của mình, pháp luật trở thành công cụ quản lý cóhiệu quả nhất trong những công cụ quản lý xã hội của nhà nước và là công cụ khôngthể sửa chữa thay thế trong quy trình tiến độ lúc bấy giờ. Pháp luật còn là công cụ bảo vệ quyền lợi củanhà nước, quyền lợi xã hội và mỗi người dân. Muốn bảo vệ quyền lợi nhà nước, xã hội, TS. Nguyễn Minh Đoan, Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, NXB Chính trị vương quốc năm 2008 nhân dân, Nhà nước phải dựa trên địa thế căn cứ pháp lý và theo những trình tự thủ tụcluật định. Trong xã hội lúc bấy giờ, Nhà nước phải thực thi quản lý xã hội bằng phápluật do tại pháp luật là phương tiện đi lại, công cụ quan trọng để duy trì, bảo vệ trậttự xã hội, tạo điều kiện kèm theo và xu thế cho sự tăng trưởng xã hội. Sở dĩ cho rằngpháp luật là công cụ quản lý xã hội quan trọng của Nhà nước chính do : – Pháp luật là vũ khí chính trị để nhân dân chống lại những lực lượng thù địch, phản cách mạng, giữ vững bảo mật an ninh, trật tự bảo đảm an toàn xã hội. Bên cạnh đó, pháp luậtcũng là công cụ để tái tạo xã hội trên những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống xãhội … xu thế cho xã hội tăng trưởng, đem lại tự do, niềm hạnh phúc cho nhân dân. – Pháp luật là phương tiện đi lại mà trải qua đó Đảng cầm quyền chỉ huy nhànước và xã hội. Dưới hình thức pháp luật, đường lối chủ trương của Đảng sẽ đượctriển khai triển khai nhanh, đúng mực và có hiệu suất cao cao trên quy mô toàn xã hội – Pháp luật là cơ sở pháp lý để cỗ máy nhà nước tổ chức triển khai và hoạt động giải trí. Nhànước không hề sống sót nếu thiếu pháp luật, nó cần tới pháp luật để lao lý thẩmquyền của những cơ quan nhà nước, xác lập mối quan hệ giữa những cơ quan nhà nướcvới nhau, giữa cơ quan nhà nước với những tổ chức triển khai xã hội và nhân dân bảo vệ tínhchặt chẽ, thống nhất, đúng chuẩn và tạo sức mạnh tổng hợp của cỗ máy nhà nước. – Pháp luật là công cụ để Nhà nước quản lý hiệu suất cao những nghành khác nhaucủa đời sống xã hội. Pháp luật được sử dụng để phối hợp, quy tụ những hoạt độngcá nhân riêng rẽ trong xã hội nhằm mục đích đạt được những mục tiêu mong ước, duy trìđời sống hội đồng xã hội. Có thể nói hầu hết những nghành nghề dịch vụ quan trọng của đờisống hội đồng xã hội như kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống xã hội … đều được nhà nướcquản lý bằng pháp luật. Và chỉ quản lý bằng pháp luật trên những nghành quan trọngđó của đời sống xã hội thì mục tiêu của việc quản lý mới đạt được và có hiệu quảcao. Thông qua pháp luật, Nhà nước đề ra những kế hoạch và chủ trương phát triểncác nghành đời sống xã hội, xác lập cơ cấu tổ chức, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí, những biện phápkiểm tra, giám sát của nhà nước so với nghành xã hội đó, đưa ra những biện pháphữu hiệu để giải quyết và xử lý những hiện tượng kỳ lạ xấu đi trong đời sống xã hội. Pháp luật có thểthúc đẩy, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho sự pháp triển và cũng hoàn toàn có thể ngưng trệ sự pháttriển của nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí xã hội nào đó vì sự tân tiến xã hội và niềm hạnh phúc củanhân dân. – Pháp luật thiết lập và bảo vệ công minh xã hội, thực thi dân chủ xã hội. Bằng pháp luật, Nhà nước pháp luật những quyền, tự do dân chủ của nhân dân. Thôngqua pháp luật Nhà nước xác lập vị thế pháp lý của những tổ chức triển khai xã hội, xác địnhmối quan hệ giữa Nhà nước với những tổ chức triển khai xã hội khác, giữa Nhà nước với nhândân. Pháp luật còn góp thêm phần xử lý những tranh chấp, điều hòa quyền lợi giữaTrung ương và địa phương, giữa những vùng, miền, giữa những lực lượng, những nhóm xãhội khác nhau. Dựa vào pháp luật, nhân dân triển khai quyền làm chủ của mìnhtrên những nghành khác nhau của đời sống xã hội. – Pháp luật là phương tiện đi lại giáo dục con người mới. Trong xã hội, pháp luậtlà một trong những phương tiện đi lại để giáo dục con người mới năng động, phát minh sáng tạo, có niềm tự hào dân tộc bản địa, có ý chí vươn lên góp thêm phần làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ văn minh, phân phối nhu yếu của sự nghiệp xâu dựng vàbảo vệ tổ quốc. Bằng những pháp luật của mình, pháp luật giáo dục cán bộ, nhândân nghĩa vụ và trách nhiệm của dân cư, ý thức sống, thao tác theo Hiếp pháp, pháp luật, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa, kiến thiết xây dựng mái ấm gia đình văn hóa truyền thống, niềm hạnh phúc, tôntrọng những quy tắc của đời sống hội đồng. Pháp luật còn giáo dục công dân yêu laođộng, yêu Tổ quốc, có tình thần quốc tế chân chính, đoàn kết, hữu nghị vì hòa bìnhvà tân tiến xã hội Ý nghĩa giáo dục to lớn của pháp luật còn biểu lộ ở việc phápluật pháp luật những giải pháp khen thưởng và trừng phạt tương thích với những hành vipháp luật của tổ chức triển khai và cá thể trong xã hội. – Pháp luật tạo ra môi trường tự nhiên pháp lý thuận tiện cho việc hình thành nhữngquan hệ mới trong xã hội. Pháp luật luôn hướng tới việc thôi thúc hình thành nhữngquan hệ xã hội mới bộc lộ sự bình đẳng, hợp tác trợ giúp lẫn nhau giữa nhữngngười lao động trong xã hội. Bên cạnh đó, pháp luật còn là cơ sở pháp lý để đấutranh với những hiện tượng kỳ lạ xấu đi trong quan hệ quốc tế nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi củađất nước mình. – Pháp luật là công cụ bảo vệ hữu hiệu quyền công dân, quyền con người, bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ công lý. Mọi hành vi xâm phạm quyền lợi của Nhànước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị giải quyết và xử lý theopháp luật. Pháp luật còn có tính năng ngăn ngừa, giải quyết và xử lý những hiện tượng kỳ lạ tiêu cựctrong đời sống xã hội vì đời sống bình yên, niềm hạnh phúc của nhân dân. – Pháp luật bảo vệ, tạo điều kiện kèm theo cho những công cụ quản lý xã hội khác pháttriển vì xã hội công minh, niềm hạnh phúc, văn minh, tốt đẹp hơn. Đồng thời, hạn chế vàloại trừ những pháp luật không tân tiến, chưa ổn của những công cụ đó với xã hội. Như vậy, hoàn toàn có thể nói, pháp luật là công cụ quan trọng để quản lý, giữ gìn trậttự xã hội, để xử lý những xung đột trong xã hội, là phương tiện đi lại để cải biến xãhội. Bên cạnh đó, trong những công cụ quản lý xã hội thì pháp luật được xem làmột trong những công cụ quản lý xã hội hiệu suất cao nhất lúc bấy giờ, chính do so vớinhững công cụ xã hội khác, pháp luật có những lợi thế cơ bản sau đây [ 2 ] TS. Nguyễn Minh Đoan, Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, NXB Chính trị vương quốc năm 2008 – Thứ nhất, pháp luật do Nhà nước phát hành và bảo vệ thực thi. Việc banhành pháp luật của Nhà nước được thực thi trải qua nhữn trình tự thủ tục chặtchẽ và phức tạp với sự tham gia của rất nhiều những cơ quan nhà nước có thẩmquyền, những tổ chức triển khai và những cá thể nên pháp luật luôn có tính khoa học, ngặt nghèo, đúng mực trong kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội. – Thứ hai, pháp luật do Nhà nước phát hành, bộc lộ ý chí của Nhà nước vànhân dân, bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Nhân dân trải qua nhà nước để nâng ý chícủa mình lên thành ý chí của nhà nước dưới dạng quy tắc xử sự chung do chínhquyền nên được Nhà nước và nhân dân tự giác triển khai. Ngoài ra, pháp luật cónhững chế tài nghiêm khắc để bảo vệ triển khai pháp luật nghiêm minh như phạttiền, phạt tù, tù chung thân, tử hình … với sự bảo vệ của Nhà nước pháp luật đượctôn trọng và thực thi nghiêm minh. – Thứ ba, pháp luật đa phần gồm có những quy tắc xử sự chung, được thể hiệntrong những hình thức xác lập, có cấu trúc logic rất ngặt nghèo và được đặt ra khôngphải xuất phát từ một trường hợp đơn cử mà là sự khái quát hóa từ rất nhiều nhữngtrường hợp có tính thông dụng trong xã hội. Do đó, pháp luật có tính khái quát cao, làkhuôn mẫu để những tổ chức triển khai, cá thể thực thi. – Thứ tư, pháp luật mang tính bắt buộc chung, không phải chỉ vận dụng chomột tổ chức triển khai hay cá thể đơn cử mà cho toàn xã hội, tổng thể những tổ chức triển khai và cá nhânliên quan. – Thứ năm, pháp luật có khoanh vùng phạm vi to lớn, hầu hết những quan hệ xã hội đềuđược pháp luật kiểm soát và điều chỉnh. – Thứ sáu, pháp luật có tính xác lập ngặt nghèo về hình thức, tạo sự thốngnhất, ngặt nghèo, rõ ràng, đúng chuẩn về nội dung của pháp luật. Mặc dù, pháp luật có vai trò quan trọng trong quản lý xã hội của Nhà nước. Song, pháp luật không phải là công cụ quản lý xã hội vạn năng mà pháp luật cũngcó những hạn chế của mình. Chẳng hạn, ngoài tính khách quan thì pháp luật cònmang tính chủ quan, nghĩa là nó phụ thuộc vào vào ý chí của những người có thẩmquyền trong quá trình phát hành pháp luật. Tính khái quát cao của pháp luật đôi khikhông sát với trường hợp đơn cử. Pháp luật còn bị ràng buộc bởi chính sách điều chỉnhpháp luật phức tạp, nhiều lúc phiền hà, cứng ngắc. Tóm lại, trong đời sống pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng, pháp luật làphương tiện không hề thiếu bảo vệ cho sự sống sót, quản lý và vận hành của xã hội, pháp luậtkhông chỉ là một công cụ, phương tiện đi lại để Nhà nước quản lý xã hội hữu hiệu, màcòn tạo thiên nhiên và môi trường thuận tiện cho sự tăng trưởng lành mạnh hoá đời sống xã hội vàgóp phần bồi đắp nên những giá trị mới. Trong công cuộc thay đổi quốc gia ta hiệnnay, việc tăng cường vai trò của pháp luật được đặt ra như một tất yếu khách quannhằm mục tiêu thiết kế xây dựng một xã hội có trật tự, kỷ cương, văn minh .

Source: https://mix166.vn
Category: Nhân Ái