Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả xã hội hóa dịch vụ công ở Việt Nam

TCCTĐỖ ANH ĐỨC (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) – NCS. LÊ HÙNG SƠN (Tỉnh đoàn Quảng Ninh)

TÓM TẮT:

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, một trong những thách thức lớn đối với Chính phủ ở nhiều nước là nền hành chính công phải giải quyết nhiều hơn những vấn đề phức tạp của đời sống, kinh tế – xã hội. Để vượt qua những thách thức này, đòi hỏi hành chính công ở các nước phải thay đổi mạnh mẽ và tích cực hơn.

Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và cải cách hành chính nhà nước. Việc nâng cao hiệu quả của xã hội hóa dịch vụ công là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bài viết phân tích thực trạng đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của xã hội hóa dịch vụ công trong thời gian tới.

Từ khóa: Dịch vụ công, xã hội hóa dịch vụ công, cải cách hành chính nhà nước, Việt Nam.

1. Thực trạng xã hội hóa dịch vụ công ở Việt Nam

1.1. Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công

Tư tưởng về xã hội hoá dịch vụ công được hình thành từ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khoá VII) – “Đa dạng hóa các hình thức tổ chức chăm sóc sức khỏe (nhà nước, tập thể, nhân dân) trong đó y tế nhà nước là chủ đạo”, và được chính thức đưa vào trong văn kiện Đại hội Đảng VIII – “Các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hóa. Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, đồng thời động viên mỗi người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức trong xã hội, các cá nhân và tổ chức nước ngoài cùng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội”.

Nghị quyết Đại hội Đảng IX đã khẳng định chắc chắn : “ Các chính sách xã hội được thực thi theo ý thức xã hội hoá, tôn vinh nghĩa vụ và trách nhiệm của chính quyền sở tại những cấp, kêu gọi những nguồn lực trong nhân dân và sự tham gia của những đoàn thể nhân dân, những tổ chức triển khai xã hội ”. Văn kiện Đại hội Đảng X liên tục cụ thể hóa : “ Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo và giảng dạy ” và “ Xúc tiến xã hội hóa những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ, thông tin với bước tiến thích hợp cho từng mô hình, từng vùng ” .
Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “ Về liên tục hoàn thành xong thể chế kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa ” đã chứng minh và khẳng định : “ Nhà nước liên tục tăng góp vốn đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống, thể dục thể thao, đặc biệt quan trọng là cho những vùng nghèo, người nghèo, bảo vệ những dịch vụ cơ bản cho nhân dân. Đồng thời tăng cường xã hội hóa, vận dụng hài hòa và hợp lý những mặt tích cực của cơ chế thị trường ” .
Thể chế hoá chủ trương của Đảng, nhà nước đã phát hành Nghị quyết số 90 / NQ-CP ngày 21/8/1997 về phương hướng và chủ trương xã hội hoá những hoạt động giải trí giáo dục, y tế và văn hóa truyền thống ; Nghị định số 73/1999 / NĐ-CP về chủ trương khuyến khích xã hội hóa so với hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống, thể thao. Trong Chương trình tổng thể và toàn diện cải cách hành chính nhà nước quá trình 2001 – 2010 của nhà nước, yếu tố dịch vụ công được đề cập rất đơn cử : “ Xây dựng ý niệm đúng đắn về dịch vụ công. Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc đời sống vật chất và văn hóa truyền thống của nhân dân, nhưng không phải do đó mà mọi việc làm về dịch vụ công đều do cơ quan nhà nước trực tiếp đảm nhiệm. Trong từng nghành cần định rõ những việc làm mà Nhà nước phải góp vốn đầu tư và trực tiếp triển khai, những việc làm cần chuyển giao cho những tổ chức triển khai xã hội đảm nhiệm ” .
Nghị quyết 05/2005 / NQ-CP ngày 18/4/2005 của nhà nước về tăng nhanh xã hội hóa những hoạt động giải trí giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống và thể dục, thể thao khẳng định chắc chắn : Xã hội hoá nhằm mục đích phát huy tiềm năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân, kêu gọi toàn xã hội chăm sóc sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao. Các trách nhiệm tăng cường xã hội hóa hầu hết gồm :
1 ) Nhà nước thay đổi chính sách chủ trương, thay đổi phương pháp cơ cấu tổ chức góp vốn đầu tư ;
2 ) Chuyển những cơ sở công lập đang hoạt động giải trí theo chính sách sự nghiệp mang nặng tính hành chính bao cấp sang chính sách tự chủ ;
3 ) Phát triển mạnh những cơ sở ngoài công lập với hai mô hình dân lập và tư nhân ;
4 ) Tăng cường hoạt động giải trí thanh tra, kiểm tra .
Như vậy, theo niềm tin những văn kiện của Đảng và Nhà nước, xã hội hoá chính là kêu gọi nguồn lực từ trong nhân dân và sự tham gia của người dân vào việc xử lý những yếu tố thuộc chủ trương xã hội của Nhà nước, nhưng không làm giảm vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ những dịch vụ công cơ bản cho người dân .

1.2. Những kết quả đạt được và hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện xã hội hóa dịch vụ công

1.2.1. Kết quả đạt được

Thời gian qua, tất cả chúng ta đã đạt được 1 số ít thành quả từ việc xã hội hóa dịch vụ công trên tổng thể những nghành đời sống. Có thể thấy nó đã đem lại những quyền lợi không hề phủ nhận. Bắt đầu từ biến hóa nhận thức về vai trò của Nhà nước so với những dịch vụ công liên quan đến thủ tục hành chính – nghành nghề dịch vụ mà trước đây chỉ có Nhà nước đảm trách – thì lúc bấy giờ đã chuyển giao một phần cho những tổ chức triển khai ngoài nhà nước .
Các chủ trương, pháp luật làm cơ sở cho việc triển khai chủ trương tăng nhanh xã hội hóa đã được nhà nước nghiên cứu và điều tra, phát hành nhằm mục đích lôi cuốn những nguồn lực tham gia vào hoạt động giải trí tăng trưởng sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống, thể dục thể thao. Kết quả cho thấy, mạng lưới hệ thống những cơ sở đáp ứng dịch vụ công ngoài công lập ngày càng tăng trưởng, cung ứng một phần đáng kể nhu yếu của xã hội trong những nghành giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống và thể dục thể thao … tạo công ăn việc làm cho hàng chục vạn người .
Mạng lưới những trường, cơ sở giảng dạy, dạy nghề ngoài công lập đã được lan rộng ra ở những cấp học. Trình độ đào tạo và giảng dạy ; tỷ suất học viên, sinh viên ở những trường ngoài công lập ngày càng tăng. Nhiều cơ sở y tế ngoài công lập được xây dựng ở những địa phương, thực thi cấp cứu, khám chữa bệnh cho hàng triệu lượt người, góp thêm phần giảm tải cho những cơ sở khám chữa bệnh công lập. Các cơ sở đáp ứng dịch vụ văn hóa truyền thống và thể dục thể thao ngoài công lập tăng nhanh, lôi cuốn được nhiều nguồn lực, nhiều thành phần kinh tế tài chính trong xã hội tham gia .
Có thể thấy, Nước Ta đã triển khai có hiệu suất cao chủ trương tăng nhanh xã hội hóa, kêu gọi được nhiều nguồn lực xã hội để cùng với ngân sách nhà nước góp vốn đầu tư cho những nghành nghề dịch vụ dịch vụ công, tạo điều kiện kèm theo cho ngân sách nhà nước tập trung chuyên sâu góp vốn đầu tư tăng trưởng những cơ sở công lập Giao hàng những vùng nghèo, người nghèo và bảo vệ những dịch vụ cơ bản như : Giáo dục đào tạo phổ cập ; Các chương trình tiềm năng vương quốc ; Y tế dự trữ, y tế cơ sở, chăm nom sức khoẻ cơ bản cho những đối tượng người dùng chủ trương, người nghèo …
Đẩy mạnh xã hội hóa bằng việc khuyến khích xây dựng những cơ sở ngoài công lập, lan rộng ra khoanh vùng phạm vi và nâng cao chất lượng dịch vụ của những cơ sở này ; thôi thúc việc hình thành chính sách cạnh tranh đối đầu giữa những mô hình tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ công lập và ngoài công lập nhằm mục đích lan rộng ra và nâng cao chất lượng Giao hàng ; nâng cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và lan rộng ra sự tham gia của toàn dân vào sự nghiệp tăng trưởng giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống, thể dục thể thao … của quốc gia .

1.2.2. Hạn chế

Thực tế lúc bấy giờ, việc tăng nhanh số lượng những cơ sở đáp ứng dịch vụ ngoài công lập yên cầu những cơ quan quản trị nhà nước phải có những giải pháp quản trị mới, nội dung và phương pháp quản trị cần phải biến hóa do có nhiều yếu tố phát sinh trong việc trấn áp chất lượng dịch vụ. Các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân thường chú trọng đến doanh thu nhiều hơn nên có khuynh hướng đẩy cao giá dịch vụ, những loại phí dịch vụ bị kiểm soát và điều chỉnh tùy tiện, chất lượng dịch vụ không tương ứng, chính sách kinh tế tài chính không minh bạch, nhiều cơ sở tư nhân được xây dựng tự phát khó trấn áp được chất lượng. Ví dụ như, hàng loạt trường mần nin thiếu nhi tư thục xây dựng nhưng không cung ứng đủ về khoảng trống cho trẻ, thực phẩm và những điều kiện kèm theo chăm nom trẻ cũng không được bảo vệ, thiếu giáo viên cơ hữu ; những cơ sở khám chữa bệnh không cung ứng được nhu yếu, nâng tùy tiện giá thuốc ; những hãng phim chạy theo khuynh hướng vui chơi rẻ tiền, thiếu xu thế …
Tất cả đang đặt ra yếu tố về trấn áp chất lượng so với những dịch vụ được khối tư nhân đáp ứng cho xã hội. Tất nhiên, thực trạng kém chất lượng trong đáp ứng dịch vụ không bắt nguồn từ việc xã hội hóa, tuy nhiên, mức độ xã hội hóa ồ ạt, thiếu trấn áp rõ ràng đã ảnh hưởng tác động xấu đi đến quyền lợi và nghĩa vụ của người thụ hưởng dịch vụ .

1.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại:

Thứ nhất, những cấp, những ngành ý niệm về xã hội hóa chưa tổng lực và không thiếu, chỉ mới xem xã hội hóa là giải pháp kêu gọi sự góp phần của nhân dân trong thời điểm tạm thời trong điều kiện kèm theo Nhà nước đang khó khăn vất vả về kinh tế tài chính và ngân sách ; và chưa thực sự quyết tâm đẩy mạnh xã hội hóa những hoạt động giải trí dịch vụ công .
Thứ hai, một bộ phận cán bộ, công chức và dân cư có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự phân phối của Nhà nước, trong khi đó, việc không cho, tuyên truyền về tiềm năng, sự thiết yếu của xã hội hóa chưa được chăm sóc đúng mức .
Thứ ba, những chủ trương, pháp luật, chính sách để lôi cuốn góp vốn đầu tư của những nguồn lực xã hội nhằm mục đích tăng trưởng những dịch vụ công ngoài công lập chưa đủ lôi cuốn, chưa đủ mạnh. Các chủ trương đòn kích bẩy kinh tế tài chính như thuế, tín dụng thanh toán, đất đai, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội chưa được tiến hành thực thi đồng nhất và đồng nhất để thôi thúc sự tăng trưởng của mạng lưới hệ thống những cơ sở dịch vụ ngoài công lập. Công tác phối hợp giữa những bộ, ngành, địa phương chưa ngặt nghèo. Công tác chỉ huy tiến hành triển khai của Nhà nước còn chưa kinh khủng .
Thứ tư, thói quen bao cấp, cửa quyền của cơ quan nhà nước chưa xóa bỏ hết, đồng thời chưa hình thành được thói quen về nhu yếu xã hội hóa dịch vụ công trong xã hội. Trong khi đó, tính tự phát của thị trường và người dân phát sinh khá phổ cập gây ra nhiều khó khăn vất vả cho những người muốn sống đúng pháp lý hay cạnh tranh đối đầu lành mạnh. Nạn hối lộ, tham những lớn nhỏ diễn ra khắp nơi mà chưa được giải quyết và xử lý triệt để. Đó là khó khăn vất vả cho xã hội hóa dịch vụ công .

2. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của xã hội hóa dịch vụ công thời gian tới

Nước Ta đang kiến thiết xây dựng nền kinh tế thị trường theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và cải cách hành chính nhà nước. Trong toàn cảnh toàn thế giới hóa, tất cả chúng ta phải đối lập với nhiều thử thách hơn bởi những yếu tố môi trường tự nhiên tự nhiên, kinh tế tài chính, xã hội luôn luôn đổi khác, nhu yếu một nền hành chính năng động, thay đổi và phát minh sáng tạo. Nâng cao hiệu suất cao của xã hội hóa dịch vụ công là nhu yếu tất yếu trong quá trình tăng trưởng mới của quốc gia .

Trong hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay, công tác xã hội hóa mới chỉ được thực hiện, triển khai nhen nhóm, chưa đủ mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa có cơ chế quản lý hiệu quả, khu vực tư nhân chưa đủ lớn mạnh để tiếp nhận việc cung ứng dịch vụ một cách tốt nhất. Do đó, Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng dịch vụ công. Vấn đề đặt ra cho Nhà nước và các cơ sở công lập ở đây chính là muốn thúc đẩy xã hội hóa thì cần phải tự nâng cao chất lượng phục vụ, đặt chức năng phục vụ lên hàng đầu. Nhà nước cần đảm bảo những dịch vụ cần thiết và chất lượng cho người dân, xã hội.

Để xử lý những yếu tố đó, tác giả yêu cầu một số ít giải pháp như sau :
Một là, có cái nhìn đúng về thực chất và tiềm năng xã hội hóa dịch vụ công, đặc biệt quan trọng là trong nền kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm mục đích khuyến khích tăng trưởng xã hội hóa dịch vụ công. Hơn hết, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để kêu gọi những nguồn lực và năng lượng của xã hội một cách can đảm và mạnh mẽ, phân phối nhu yếu và quyền lợi của những những tầng lớp nhân dân, tương thích với sự tăng trưởng quốc gia. Phát huy mọi tiềm năng, mọi công sức của con người trong xã hội nhằm mục đích tăng trưởng dịch vụ công. Tạo điều kiện kèm theo cho mọi thực thể kinh tế tài chính tham gia vào dịch vụ công để làm giàu cho mình và cho toàn xã hội .
Các cấp chính quyền sở tại cần hiểu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị và tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ công trên mọi mặt như phát hành những chính sách, chủ trương và pháp luật những tiêu chuẩn, định mức, chất lượng, Ngân sách chi tiêu và dịch vụ … sao cho hài hòa và hợp lý và bảo vệ đáp ứng những dịch vụ xã hội cơ bản, trong bước đầu cung ứng nhu yếu của xã hội ; giao kế hoạch / đặt hàng và thanh toán giao dịch dịch vụ theo đơn đặt hàng với đơn vị chức năng tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ công ; thực thi trợ giúp người nghèo, đối tượng người dùng chủ trương được thụ hưởng dịch vụ sự nghiệp công ; thanh tra, kiểm tra quy trình triển khai dịch vụ công. Đảm bảo việc những chủ thể kinh tế tài chính dịch vụ công cạnh tranh đối đầu và hợp tác một cách văn minh và kinh doanh thương mại có văn hóa truyền thống .
Hai là, những ý niệm về quyền sở hữu trong những mô hình xã hội hóa dịch vụ công như trường học, bệnh viện, viện điều tra và nghiên cứu, cơ sở văn hoá, thể dục thể thao, đi dạo vui chơi ngoài công lập … cần được làm rõ để người dân và xã hội hiểu đúng, hiểu đủ ; đồng thời hình thành những ý niệm đúng đắn, tương thích, tương quan đến những yếu tố về dịch vụ ngoài công lập .
Ba là, Nhà nước cần phải có chính sách thích hợp để bảo vệ được chất lượng dịch vụ công đáp ứng đến người dân, đồng thời lan rộng ra chuyển giao việc đáp ứng dịch vụ cho tư nhân một cách can đảm và mạnh mẽ. Muốn làm được việc này, Nhà nước cần triển khai xong pháp lý một cách đồng điệu về cỗ máy nhà nước, trao thẩm quyền đơn cử cho từng loại cơ quan triển khai quản trị và đáp ứng dịch vụ công ; đặt ra chế tài giải quyết và xử lý vi phạm cùng với chính sách bảo vệ thực thi những chế tài đó khi có hành vi vi phạm. Đồng thời, nâng cao vai trò của Tòa Hành chính trong việc xét xử những quyết định hành động hành chính, hành vi công vụ. Nhà nước cũng cần phải kiến thiết xây dựng, hoàn thành xong hiên chạy dọc pháp lý với những chính sách, chủ trương khuyến mại hiệu suất cao và khả thi nhằm mục đích khuyến khích việc quy đổi quy mô hoạt động giải trí so với những đơn vị chức năng sự nghiệp bán công và công lập sang hình thức tư thục cũng như cho việc xây dựng những cơ sở ngoài công lập, cổ phần hóa …
Khuyến khích những cơ sở thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính cùng tham gia bằng cách từng bước chuyển chính sách hoạt động giải trí của những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập sang chính sách đáp ứng dịch vụ. Xây dựng những chính sách học phí, viện phí và phí, lệ phí trong những nghành nghề dịch vụ văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao … được đo lường và thống kê vừa đủ, gồm có những ngân sách cơ bản, bảo vệ tương thích với năng lực kêu gọi những nguồn lực trong xã hội và tương thích với đặc thù từng vùng, từng địa phương, từng loại đối tượng người dùng. Cần có những lao lý rõ về công dụng, trách nhiệm, khoanh vùng phạm vi tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với những cơ sở công lập quy đổi sang hoạt động giải trí theo chính sách sự nghiệp – tự chủ, tự hạch toán, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .
Cơ chế kinh tế tài chính cần được làm rõ và mức độ vượt quá để Nhà nước hoàn toàn có thể can thiệp kịp thời, tránh để thực trạng không trấn áp được. Những yếu tố này đa phần tương quan đến học phí, viện phí, trợ giá, trợ cước và những loại phí dịch vụ khác. Quy định rõ Nhà nước sẽ can thiệp khi có những biến hóa khách quan như biến hóa mức phí khi giá dịch vụ cao hơn mặt phẳng chung hoặc khi thực thi chính sách xã hội …
Bốn là, việc quy hoạch mạng lưới những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập cần được thanh tra rà soát, kiểm tra, đặc biệt quan trọng quan tâm đến quy hoạch tăng trưởng những dịch vụ ngoài công lập nhằm mục đích cung ứng quy mô xu thế tăng trưởng, tương thích với nhu yếu của xã hội ; kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ quy hoạch mạng lưới những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo hướng lan rộng ra sự tham gia của những thành phần kinh tế tài chính, kể cả góp vốn đầu tư của quốc tế. Các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước góp vốn đầu tư cho tăng trưởng những đơn vị chức năng dịch vụ công lập và dịch vụ ngoài công lập được tăng cường và đa dạng hóa .
Năm là, Nhà nước cần phát hành những chủ trương tương hỗ góp vốn đầu tư khởi đầu, khuyến khích những cơ sở ngoài công lập cùng với những chủ trương góp vốn đầu tư có hiệu suất cao cho những mô hình dịch vụ công lập, phong phú những hình thức, như : Tư nhân góp vốn, liên kết kinh doanh, vốn góp vốn đầu tư quốc tế ; BOT ( góp vốn đầu tư – khai thác – chuyển giao ), BT, BTO ; Đầu tư thiết kế xây dựng nhà cửa, hạ tầng cho những cơ sở ngoài công lập thuê dài hạn với giá khuyễn mãi thêm, khuyến khích những cơ sở ngoài công lập có điều kiện kèm theo tăng trưởng. Các địa phương có quy hoạch về đất, dành quỹ đất để thiết kế xây dựng và tăng trưởng những cơ sở ngoài công lập tương thích với xu thế tăng trưởng xã hội hóa .
Sáu là, tăng nhanh tiếp thị quảng cáo, thông tin liên tục trong xã hội về chủ trương, chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong đó có những nội dung xã hội hoá dịch vụ công một cách liên tục, sinh động, phong phú và hiệu suất cao trên những phương tiện đi lại truyền thông online .
Bảy là, để bảo vệ chất lượng đáp ứng dịch vụ của những cơ sở ngoài công lập, cần có chính sách kiểm tra, trấn áp hài hòa và hợp lý, quan trọng là phải phát hành được những chuẩn về chất lượng dịch vụ công. Các dịch vụ công lúc bấy giờ mới chỉ được đáp ứng tới người dân và xã hội một cách thụ động, mức độ đáp ứng cơ bản, thiết yếu so với nhu yếu và chưa có một mạng lưới hệ thống chuẩn mực nào để so sánh, nhìn nhận và hướng tới. Phương thức đáp ứng vẫn còn hạn chế, dập khuôn, kém năng động và chưa tương thích với những vùng miền có đặc thù kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng ( như việc phân biệt giữa thành thị và nông thôn, miền núi và đồng bằng ) .
Cụ thể, cần phải thiết kế xây dựng và phát hành tiêu chuẩn hóa về cán bộ, cơ sở vật chất và những nhu yếu khác so với những cơ sở ngoài công lập ; pháp luật chính sách thông tin, báo cáo giải trình và nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình của những đơn vị chức năng dịch vụ sự nghiệp công. Hình thành những tổ chức triển khai kiểm định, nhìn nhận chất lượng dịch vụ độc lập theo ngành, nghành nghề dịch vụ ; thiết kế xây dựng chính sách giám sát và tăng cường công tác làm việc kiểm tra, thanh tra để kịp thời giải quyết và xử lý những hiện tượng kỳ lạ xấu đi, tùy tiện. Phát huy vai trò của những tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai phi chính phủ trong quản trị và tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ công. Chế độ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm phải được thực thi tráng lệ và tiếp tục. Nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cá thể, tổ chức triển khai trong đáp ứng dịch vụ song song với việc đặt ra mạng lưới hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ; tôn vinh nghĩa vụ và trách nhiệm của cá thể và đặt ra chính sách báo cáo giải trình hài hòa và hợp lý, như vậy, công tác làm việc kiểm tra, giám sát sẽ đạt hiệu suất cao cao hơn .
Tám là, tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ mọi nguồn viện trợ nhằm mục đích tăng nhanh cho giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ tiên tiến ; có chủ trương động viên, lôi cuốn đội ngũ tri thức Việt kiều về nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu và điều tra khoa học, khám – chữa bệnh, hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, tranh tài thể thao .

3. Kết luận

Như vậy, trải qua nhiều chính sách, chủ trương khác, Nhà nước cần có những giải pháp hữu hiệu để xử lý tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế tài chính và bình đẳng xã hội trong việc phân phối nhu yếu dịch vụ công. Tức là, Nhà nước tạo ra những điều kiện kèm theo thiết yếu để mọi người đều có thời cơ tham gia, giành thắng lợi và được lựa chọn ngang nhau trên thị trường dịch vụ công. Vai trò của Nhà nước là phát minh sáng tạo và vận dụng phương tiện đi lại lập pháp để tạo điều kiện kèm theo cho tự do cạnh tranh đối đầu một cách hoàn hảo nhất trên nghành này. Đây là nghành nhạy cảm, để bảo vệ việc đa dạng hóa thành phần kinh tế tài chính trong việc tham gia dịch vụ hành chính công, không dẫn tới chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tất cả chúng ta cũng phải tuân thủ khắt khe những nguyên tắc cơ bản của việc tăng trưởng kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa .
Xã hội hóa dịch vụ công một phần xuất phát từ quy trình quy đổi nền kinh tế tài chính từ tập trung chuyên sâu quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, nhưng cũng chính dịch vụ công lại bị tác động ảnh hưởng trở lại bởi kinh tế thị trường với những ảnh hưởng tác động hai mặt của nó. Bởi vậy, để tránh được thực trạng biến tướng từ “ xã hội hóa ” dịch vụ công thành “ tư nhân hóa ”, không chỉ cần đến những giải pháp can đảm và mạnh mẽ và đồng điệu hơn, mà còn nhu yếu phải có cách nhìn thấu đáo hơn trong việc xác lập trọng tâm của công cuộc thay đổi .

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Đỗ Anh Đức ( năm nay ), “ Để chủ trương tăng trưởng nhà tại xã hội đi vào đời sống ”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 08/2016 .
2. Bùi Huy Khiên ( 2012 ), “ Nghiên cứu quy mô quản trị công mới góp thêm phần tăng nhanh cải cách hành chính theo hướng hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao ”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Số 10/2012 .
3. Thủ tướng nhà nước, Nghị quyết 05/2005 / NQ-CP ngày 18/4/2005 của nhà nước về tăng nhanh xã hội hóa những hoạt động giải trí giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống và thể dục, thể thao .

Current situation and solutions to improve the socialization

of public services in Vietnam

Ph.D Do Anh Duc

National University of Economics

Ph.D’s student Le Hung Son

Ho Chi Minh Communist Youth Union of Quang Ninh Province

ABSTRACT:

In the context of globalization, one of the major challenges for governments is that public administration have to solve more complex socio-economic issues. To tackle these issues, the public administration needs to reform itself drastically and positively. Vietnam is building its socialist-oriented market economy and carrying out the state administrative reform. Improving the efficiency of socialization of public services is an indispensable requirement in the new development stage of Vietnam. This paper analyzes the current situation of the socialization of public services and proposes some solutions to improve the efficiency of the socialization of public services in the coming time .

Keywords: Public services, socialization of public services, public administration reform, Vietnam.

Source: https://mix166.vn
Category: Nhân Ái