Tran Ngoc Them Co so van hoa Viet Nam Ba – Chương II – VĂN HOÁ NHẬN THỨC Dẫn nhập Chương này tìm – Studocu

Chương II – VĂN HOÁ NHẬN THỨ

C

Dẫn nhập

Chương

này

tìm

hiểu những

giá

trị

văn

hóa

nhận thức

suốt

lịch

sử đã

ảnh

hưởng

đến

nhiều

lĩnh

vực

của

văn

hóa

Việ

t

Nam

Nhân

thức

bao

gồm

nhận

thức

về

tru

nhận

thức

về

con

người

những

nhân

thức

nguồn

gốc

cổ

xưa

(thuộc

lớp

văn

hóa

bản

địa),

nhữn

g

nhận

thức

mới

được

hình

thành,

bồi

đắp

trong

những

giai

đoạn

về

sau

(thuộc

lớp

văn

hóa

giao

lưu

với

T

rung Hoa và khu vực và lớp giao lưu với văn

hóa phương Tây)

Thuộc

loại

nhận

thức

hình

thành

trong

lớp

văn

hóa

bản

địa

triết

âm

dương

giải

thích

bản

chất

của

trụ.

Ngũ

hành

giải

thích

cấu

trúc

không

gian

của

vũ trụ), lịch

âm dương

hệ đếm ca

n chi

giải thích

cấu trúc

thời gian

của vũ

trụ.

Cũng

những

tri

thức

đ

ó

đã

được

vận

dụng

để

tìm

hiểu

kh

ám

phá

con

người

trên

các

phương

diện

tự

nhiên

hội

(trên

phương

diện

tự

nhiên,

thể nói rằng người xưa đã khá thành công).

Thuộc

loại

nhận

thức

được

hình

thành

trong

lớp

văn

hóa

giao

lưu

với

T

rung

Hoa

khu

vực

thì

để

lại

dấu

ấn

sâu

đậm

hơn

cả

những

tri

thức

về

trụ quan

và nhân sinh q

uan do T

am giáo

(Nho giáo –

Phật giáo – Đạo

giáo) mang

lại.

Còn

thuộc

loại

nhận

thức

được

hình

thành

trong

lớp

văn

hóa

giao

lưu

với

phương Tây th

ì có các tri thức khoa học T

uy nhiên, các tri thức khoa học hiện đại

đã

sản ph

ẩm của

văn

minh,

phần

lớn

chúng trở

thành

tài

sản

chung

của nhân

loại, vì vậy mà chúng ta sẽ không nói tới

Các

tưởng

nhận

thức

Việt

Nam

nói

riêng

phương

Đông

nói

chung,

nguồn

gốc

cổ

xưa

(như

Âm

dương,

Ngũ

hành)

hay

mới

được

bồi

đắp

trong

những

giai

đoạn

về

sau

(n

các

tưởng

Nho

Phật

Đạo),

đều

những

sản

phẩm

đặc

thù

của

lối

duy

tổng

hợp

trong

quan

hệ (biện

chứng)

của người nông nghiệp. Cho

nên chúng đều là những tư tưởng mang tính TRIẾT