Chuẩn đầu ra

Mục lục bài viết

Chuẩn đầu ra

2021 – 09-15 T21 : 30 : 47-04 : 00

Bạn đang đọc: Chuẩn đầu ra

https://mix166.vn/vi/dao-tao/bao-chi-hoc-dinh-huong-ung-dung/chuan-dau-ra-21058.html
/ themes / ussh / images / no_image. gif

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN

Xem thêm: Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Mã XT: 7140208)

https://mix166.vn/uploads/ussh/logo.png

Thứ tư – 15/09/2021 21 : 23

  •  
  •  
  •  

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn
a. Kiến thức chung trong ĐHQGHN
– Hiểu và vận dụng được kiến thức và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có nhân sinh quan, thế giới quan duy vật biện chứng, có giác ngộ chính trị và lập trường giai cấp vững vàng.
– Hiểu và sử dụng được các phương pháp nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn áp dụng trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, đồng thời được trang bị những kiến thức về quản lý trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ. 
– Sử dụng được ngoại ngữ trong hoạt động giao tiếp và trao đổi chuyên môn.

b. Kiến thức nhóm cơ sở và chuyên ngành
– Nắm vững các cách tiếp cận lý thuyết và thực tiễn của ngành báo chí truyền thông, để giúp họ, cũng như đơn vị, tổ chức sáng tạo và truyền tải các sản phẩm truyền thông có chất lượng cao.
– Có khả năng thực hiện và đánh giá được hoạt động tác nghiệp báo chí, cũng như xây dựng các phương thức chuyển tải thông tin báo chí hiệu quả.
– Làm chủ các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu của người làm báo chí, truyền thông.
– Có khả năng đọc hiểu có tính phản biện, nghiên cứu độc lập, có khả năng xét đoán, tìm tư liệu, xử lý thông tin, khái quát, tổng hợp vấn đề.
– Hiểu biết về các phương tiện truyền thông hiện đại và khả năng hạn chế, cũng như tác động của chúng tối với người sản xuất thông điệp, cũng như công chúng tiếp nhận.
– Hiểu biết sâu sắc về các khái niệm nền tảng cho quá trình truyền thông, hiệu quả truyền thông, và những vấn đề nội tại của ngành công nghiệp truyền thông.
– Nắm vững các phương pháp nghiên cứu truyền thông đại chúng
– Có thể đảm nhiệm được công việc của những chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông
–  Có kiến thức vững vàng về các vấn đề luật pháp và đạo đức báo chí và quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong quá trình tác nghiệp báo chí truyền thông.
– Có kiến thức tổng hợp về quản lý, lãnh đạo liên quan đến lĩnh vực báo chí truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số, và thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa.

2. Chuẩn về kỹ năng
a. Kỹ năng nghề nghiệp
-Có khả năngthu thập và đánh giá thông tin từ các nguồn tin đa dạng như sách vở, tài liệu, internet, nhân chứng…
-Có khả năng xác định nguồn tin phù hợp, khách quan, phỏng vấn, thu thập thông tin từ nguồn tin, và thể hiện chính xác, trung thực thông tin đó.
-Có khả năng áp dụng những cách thức xử lí, phân tích và diễn giải số liệu.
– Có khả năng và kỹ năng thực hiện tin, bài, các tài liệu khác hoặc các phân tích tích đánh giá về truyền thông một cách rõ ràng, chính xác, dể hiểu và có sức thuyết phục
– Có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai việc xây dựng, duy trì và phát triển quan hệ giữa các thành viên trong nhóm làm việc sản xuất tác phẩm báo chí truyền thông.
– Có khả năng so sánh sự khác nhau trong xu hướng làm báo trước kia và hiện nay, từ đó, đề xuất xu hướng phát triển của báo chí trong tương lai.
– Áp dụng các cách hành xử có đạo đức trong hoạt động tác nghiệp báo chí, QHCC và nghiên cứu truyền thông.
– Có kỹ năng hoàn thành các công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo trong thực tiễn tác nghiệp tại các cơ quan báo chí truyền thông
– Có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới trong hoạt động tổ chức tin, bài, tờ báo, chương trình phát thanh, truyền hình, chiến dịch truyền thông …
– Có kỹ năng thuần thục trong việc sử dụng các trang thiết bị của ngành công nghiệp truyền thông, nhanh chóng tiếp cận và phát triển các công nghệ truyền thông mới, hiện đại trong thực tiễn tác nghiệp

b. Kỹ năng bổ trợ
– Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề
– Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
– Kỹ năng tư duy một cách hệ thống
– Kỹ năng tự chủ
– Kỹ năng làm việc
– Kỹ năng quản lý lãnh đạo
– Kỹ năng giao tiếp
– Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn
– Kỹ năng tin học và công nghệ

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức
a. Thực hiện trách nhiệm công dân
– Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
– Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
– Đấu tranh cho công bằng, dân chủ, văn minh của xã hội
– Làm tròn trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo, người làm công tác truyền thông
b. Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ
– Chính trực, nghiêm túc, không vụ lợi cá nhân
– Sẵn sàng đương đầu với khó khăn.
– Tự tin, linh hoạt, phản biện, sáng tạo; Kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê trong nghề nghiệp.
– Tuân thủ quy ước về đạo đức nghề nghiệp báo chí truyền thông,
c. Thái độ tích cực, yêu nghề
– Có văn hóa ứng xử của phóng viên báo chí/ người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông
– Giữ gìn và quảng bá hình ảnh của người phóng viên/ người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông
– Yêu nghề, có trách nhiệm trong công việc.
– Cầu thị và có ý thức vươn lên.
– Chủ động, độc lập, sáng tạo trong công việc được giao, gương mẫu trong vai trò người phụ trách
– Cảm thông, chia sẻ với đồng nghiệp.

Source: https://mix166.vn
Category: Giáo Dục