Hướng dẫn upload & quản lý file trên VPS sử dụng giao thức SFTP – Minivps.vn

Thủ thuật » Quản lý VPS

Hướng dẫn upload & quản lý file sử dụng giao thức SFTP

Winscp là phần mềm FTP,SFTP upload, download file tương tự Filezilla nhưng nó tiện hơn ở các thao tác chmod, chown, edit file đơn giản, rất phù hợp với quản lý VPS. 

Bước 1:

Các bạn tải bản Winscp.net tại đây http://winscp.net/eng/download.php

Đối với VPS các bạn có thể dùng giao thức SFTP, là giao thức khác FTP một chút, có thể truy cập toàn bộ vào hệ thống file trên server chứ không như FTP chỉ được cấp quyền vào một số thư mục như hosting thông thường

Bước 2:

Bật Winscp và nhấn “New” để tạo 1 session mới, nhập các thông số IP, port, các thông số IP và port này có ở phần quản lý VPS của bạn, Protocol để SFTP. User các bạn nhập root, password có thể đổi ở phần “Root pass” trong phần quản lý VPS

Nhấn login để vào, chọn yes để trust host này

 

Nếu không gặp trục trặc gì bạn sẽ vào được server, thư mục chứa file các website của bạn nằm ở thư mục “/var/www/html/”, bạn có thể vào đây để quản lý, upload, download

Phân quyền

Để phân quyền thư mục cho việc upload, bạn nhắp phải vào thư mục cần phân quyền, chọn Properties, group và owner bạn để webuser & webgroup, octal để 0755 là upload được.

Lưu ý: khi bạn upload 1 file, thư mục bằng tài khoản và phần mềm FTP thì owner của file & thư mục đó sẽ là webuser & webgroup, nhưng nếu upload bằng SFTP thì owner sẽ là root, các thư mục với owner là root không thể upload khi chmod là 755 mà phải chmod thành 777, tốt nhất là bạn nên chown ( chuyển quyền sở hữu ) của thư mục thành webuser & webgroup thay vì root.