LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CỦA HỌC SINH LỚP 8 TỪ 27 ĐẾN 31/12/2021

LỊCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 8

Bạn đang đọc: LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CỦA HỌC SINH LỚP 8 TỪ 27 ĐẾN 31/12/2021

Tuần16 từ 27/12/2021 đến 31/12/2021

                       

MÔN

NGÀY

THỜI GIAN

GIÁO VIÊN

LỚP

HT

TIN HỌC ( Sáng )

THỨ HAI 27/12/2021

7 g30 – 8 g05

Ngô Tấn Tài

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-18

Link 1

8 g15 – 8 g50

Ngô Tấn Tài

8/3, 8/4, những số TT còn lại 8/5

Link 2

TOÁN ( ĐS )

13 g30 – 14 g05

Nguyễn Huy Nam

8/3, 8/4 những số tt còn lại 8/5

Link 2

14 g15 – 14 g50

13 g30 – 14 g05

Trần Hữu Tuân

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-18

Link 1

14 g15 – 14 g50

TIN HỌC

15 g00 – 15 g 35

Ngô Tấn Tài

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-18

Link 1

15 g45 – 16 g20

Ngô Tấn Tài

8/3, 8/4 những số tt còn lại 8/5

Link 2

THỨ BA 28/12/2021

7 g30 – 8 g05

Nguyễn Hoàng Phi

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-18

Link 1

7 g30 – 8 g05

Dương Huỳnh Nga

8/3, 8/4, 8/5 những số TT còn lại 8/5

Link 2

CD

8 g15 – 8 g50

Đặng Tấn tài

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-18

Link 1

8 g15 – 8 g50

Đặng Tấn tài

8/3, 8/4 những số tt còn lại 8/5

Link 2

NGỮ VĂN

13 g30 – 14 g05

Huỳnh T. Thùy Dương

8/3, 8/4, 8/5 những số TT còn lại 8/5

Link 2

14 g15 – 14 g50

13 g30 – 14 g05

Nguyễn Thị Oanh

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-18

Link 1

14 g15 – 14 g50

SINH

15 g00 – 15 g35

Huỳnh Mộng Dung

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-18

Link 1

15 g45 – 16 g20

Huỳnh Mộng Dung

8/3, 8/4, 8/5 số TT 1-19

Link 2

SỬ ( sáng )

THỨ TƯ 29/12/2021

7 g30 – 8 g05

Nguyễn Minh Tân

8/3, 8/4, 8/5 những số TT còn lại 8/5

Link 2

7 g30 – 8 g05

Trương Thanh Thảo

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-18

Link 1

AN

8 g15 – 8 g50

Lê Minh Thừa

K8

Link1, 2

HÓA HỌC

13 g30 – 14 g05

Đặng Trúc Linh

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-18

Link 1

14 g15 – 14 g50

13 g30 – 14 g05

Phạm Thị Cẩm Tú

8/3, 8/4 những số tt còn lại 8/5

Link 2

14 g15 – 14 g50

SỬ

15 g00 – 15 g35

Nguyễn Minh Tân

8/3, 8/4 những số tt còn lại 8/5

Link 2

15 g00 – 15 g35

Trương Thanh Thảo

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-18

Link 1

TD

THỨ NĂM 30/12/2021

7 g30 – 8 g05

Ngô Vũ Huy

k8

Link 1 – 2

MT

8 g15 – 8 g50

Trần Minh Trí

K8

TOÁN ( HH )

13 g30 – 14 g05

Trần Hữu Tuân

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-18

Link 1

14 g15 – 14 g50

13 g30 – 14 g05

Nguyễn Huy Nam

8/3, 8/4 những số tt còn lại 8/5

Link 2

14 g15 – 14 g50

SINH

15 g00 – 15 g35

Huỳnh Mộng Dung

8/3, 8/4 những số tt còn lại 8/5

Link 2

15 g45 – 16 g20

Huỳnh Mộng Dung

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-18

Link 1

CN ( S )

THỨ SÁU 31/12/2021

7 g30 – 8 g05

Nguyễn Hoàng Phi

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-19

Link 1

8 g15 – 8 g50

Nguyễn Hoàng Phi

8/3, 8/4 những số tt còn lại 8/5

Link 2

SHCN

9 g00 – 9 g35

Nguyễn Hoàng Phi

8/1

link 1

NGỮ VĂN

14 g15 – 14 g50

Huỳnh T Thùy Dương

8/3, 8/4 những số tt còn lại 8/5

Link 2

15 g00 – 15 g35

Trần Thị Huyền Trang \

TIẾNG ANH

13 g30 – 14 g05

Nguyễn Thị Cầm Nhung

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-18

Link 1

14 g15 – 14 g50

15 g00 – 15 g35

SHCN

15 g45 – 16 g20

Nguyễn Văn Đại

8/2

Link 1

15 g45 – 16 g20

Trần Thị Huyền Trang

8/3

Link 2

CN ( S )

THỨ BẢY 1/1/2022

7 g30 – 8 g05

Nguyễn Hoàng Phi

8/3, 8/4 những số tt còn lại 8/5

Link 2

CN ( S )

8 g15 – 8 g50

Nguyễn Hoàng Phi

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-19

Link 1

ĐỊA

9 g00 – 9 g35

Nguyễn Kim Hồng

8/3, 8/4 những số tt còn lại 8/5

Link 2

9 g00 – 9 g35

Phạm Như Thủy

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-19

Link 1

NGỮ VĂN

13 g30 – 14 g5

Nguyễn Thị Oanh

8/1, 8/2, 8/5 số TT 1-18

link 1

14 g15 – 14 g50

TIẾNG ANH

13 g30 – 14 g05

Tô Thị Phi Phượng

8/3, 8/4 những số tt còn lại 8/5

Link 2

14 g15 – 14 g50

15 g00 – 15 g 35

SHCN

15 g45 – 16 g20

Huỳnh Thị Thùy Dương

LỚP 8/4

Link 1

15 g45 – 16 g20

Tô Thị Phi Phượng

LỚP 8/5

Link 2

Source: https://mix166.vn
Category: Giáo Dục