Top 6 bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số hay nhất do chính tay đội ngũ ta-ogilvy chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa

Tác giả: baochinhphu.vn

Ngày đăng: 11/26/2021 01:37 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 86324 đánh giá)

Tóm tắt: Đây sẽ là nguồn lực to lớn giúp đồng bào các dân tộc thiểu số bảo tồn, khai thác các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, biến di sản thành tài sản.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số cần được chú trọng bảo tồn và phát huy. Tại Hội thảo Văn hóa 2022 “Thể chế, chính sách và ……. read more

Nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa

2. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trong tình hình hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Tác giả: baochinhphu.vn

Ngày đăng: 06/27/2019 07:06 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 51760 đánh giá)

Tóm tắt: (TG) – Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới nêu rõ “…chú trọng nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của người dân. Đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở ở từng vùng, từng địa phương; quan tâm tu bổ, bảo tồn các công trình di tích lịch sử, văn hoá; sưu tầm, bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hoá, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu…”.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đây sẽ là nguồn lực to lớn giúp đồng bào các dân tộc thiểu số bảo tồn, khai thác các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, biến di sản thành tài ……. read more

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trong tình hình hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

3. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số là giá trị cốt lõi

Tác giả: special.nhandan.vn

Ngày đăng: 04/21/2019 11:14 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 50723 đánh giá)

Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hoá và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, định hướng phát triển đất nước giai đoạn

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số luôn là một nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài được Đảng, Nhà nước đặt ra trong ……. read more

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số là giá trị cốt lõi

4. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số

Tác giả: tuyengiao.vn

Ngày đăng: 12/02/2021 06:36 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 70226 đánh giá)

Tóm tắt: “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” là một trong 10 dự án trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019, dân số DTTS có 14,2 triệu người, 3,4 triệu hộ, chiếm 14,7% dân số cả nước. Trong đó có 06 dân tộc có ……. read more

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số

5. Bảo tồn phát huy trang phục truyền thống dân tộc thiểu số góp phần phát triển bền vững văn hóa

Tác giả: lyluanchinhtri.vn

Ngày đăng: 05/22/2020 06:18 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 35922 đánh giá)

Tóm tắt: Việc bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống dân tộc thiểu số vô cùng quan trọng, góp phần phát triển bền vững văn hóa, nâng cao lòng tự hào dân tộc

Khớp với kết quả tìm kiếm: (LLCT) – Giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số là bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ giá trị chung của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, ……. read more

Bảo tồn phát huy trang phục truyền thống dân tộc thiểu số góp phần phát triển bền vững văn hóa

6. Bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số ở Kon Tum, một hành động nhiều mục tiêu

Tác giả: dangcongsan.vn

Ngày đăng: 06/19/2020 12:52 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 90015 đánh giá)

Tóm tắt: Nhờ nỗ lực bảo tồn, phát huy được giá trị văn hóa truyền thống, đời sống tinh thần của người dân các dân tộc thiểu số trong tỉnh ngày càng phong phú và văn hóa đã trở thành động lực đối với sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như cộng đồng.

Khớp với kết quả tìm kiếm: (ĐCSVN)- Cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện miền núi A Lưới (tỉnh ……. read more

Bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số ở Kon Tum, một hành động nhiều mục tiêu