Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Ngay từ năm 1943 khi nói về văn hóa, quản trị Hồ Chí Minh đã nêu lên quan điểm cho rằng : “ Vì lẽ sống sót cũng như mục tiêu của đời sống, loài người mới phát minh sáng tạo và ý tưởng ra ngôn từ, chữ viết, đạo đức, pháp lý, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ, những công cụ hoạt động và sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và những phương pháp sử dụng. Toàn bộ những phát minh sáng tạo và ý tưởng đó tức là văn hóa. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương pháp hoạt động và sinh hoạt cùng với biểu lộ của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm mục đích thích ứng những nhu yếu đời sống và yên cầu của sự sống sót ”. ( Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2011 ) .
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Như vậy văn hóa là toàn bộ những gì do một hội đồng, dân tộc bản địa phát minh sáng tạo nên trong quy trình lịch sử dân tộc, nhưng không như nhau với lịch sử dân tộc. Văn hóa là tổng hòa những giá trị đã được kết tinh lại, trở thành truyền thống, là nền tảng ý thức của một hội đồng, phân biệt dân tộc bản địa này với dân tộc bản địa khác. Đó là những giá trị vĩnh cửu !
Thực hiện đường lối thay đổi trong đó có nghành nghề dịch vụ văn hóa, năm 1998, Đảng ta phát hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII “ Về thiết kế xây dựng và tăng trưởng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và phát triển, đậm đà truyền thống dân tộc bản địa ”, trong đó chứng minh và khẳng định “ Văn hóa Việt Nam là toàn diện và tổng thể những giá trị vật chất và ý thức do hội đồng những dân tộc bản địa Việt Nam phát minh sáng tạo ra trong quy trình dựng nước và giữ nước …, là hiệu quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh quốc tế để không ngừng hoàn thành xong mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang vẻ vang của dân tộc bản địa ”. “ Văn hóa là nền tảng ý thức của xã hội, vừa là tiềm năng, vừa là động lực của sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ” .Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) cũng xác định: “Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hoá gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển”.

Con người là TT của kế hoạch tăng trưởng, đồng thời là chủ thể tăng trưởng. Cương lĩnh cũng chỉ rõ, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và quyền lợi của dân tộc bản địa, của quốc gia ; tích hợp hòa giải và phát huy rất đầy đủ vai trò của xã hội, mái ấm gia đình, nhà trường, từng tập thể lao động, những đoàn thể và hội đồng dân cư trong việc chăm sóc thiết kế xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khoẻ, lao động giỏi, sống có văn hoá, nghĩa tình, có ý thức quốc tế chân chính ; thiết kế xây dựng mái ấm gia đình no ấm, văn minh, niềm hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường tự nhiên quan trọng trực tiếp giáo dục và hình thành nhân cách .
Tiếp đó, năm năm trước, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI của Đảng liên tục chỉ ra “ Về thiết kế xây dựng và tăng trưởng văn hóa, con người Việt Nam cung ứng nhu yếu tăng trưởng bền vững và kiên cố quốc gia ”, trong đó đã nhấn mạnh vấn đề đến kiến thiết xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam tăng trưởng tổng lực, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần niềm tin dân tộc bản địa, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng niềm tin vững chãi của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo vệ sự tăng trưởng bền vững và kiên cố và bảo vệ vững chãi Tổ quốc vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Văn hóa là nền tảng niềm tin của xã hội, là tiềm năng, động lực tăng trưởng vững chắc quốc gia .
Tiếp tục tăng trưởng những quan điểm về tăng trưởng văn hóa, Đại hội XII, XIII của Đảng đã nhấn mạnh vấn đề quan điểm văn hóa là nền tảng ý thức của xã hội, sức mạnh nội sinh hun đúc nên phẩm chất, cốt cách con người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc dựng nước và giữ nước. Nhấn mạnh kiến thiết xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và phát triển, đậm đà truyền thống dân tộc bản địa trong toàn cảnh kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế .
Như vậy, ý niệm của Đảng ta về văn hóa chứng minh và khẳng định “ Văn hóa là tổng thể và toàn diện những giá trị vật chất và niềm tin ”, nhưng đồng thời khẳng định chắc chắn vai trò của văn hóa “ là nhu yếu thiết yếu của đời sống con người ”, “ là nghành sản xuất ý thức, tạo ra những giá trị, mẫu sản phẩm làm giàu đẹp đời sống ”, “ là nền tảng niềm tin của xã hội, sức mạnh nội sinh ”, “ là tiềm năng, động lực tăng trưởng vững chắc quốc gia ”. Đồng thời chỉ rõ vị trí của văn hóa – “ Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế tài chính, chính trị, xã hội ” .
Đánh giá về những hiệu quả đạt được, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chỉ ra : “ Nhận thức về văn hóa, xã hội, con người ngày càng tổng lực, thâm thúy hơn. Các nghành nghề dịch vụ, mô hình, loại sản phẩm văn hóa tăng trưởng ngày càng phong phú, phân phối nhu yếu nhiều mặt của đời sống xã hội. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống lịch sử và di sản văn hóa được thừa kế, bảo tồn và phát huy. Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế tài chính trong bước đầu được coi trọng và phát huy hiệu quả, thiết thực. Hoạt động giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế về văn hóa có nhiều khởi sắc. Phát triển tổng lực con người Việt Nam từng bước trở thành TT của kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Việc phê phán, đấu tranh, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái lỗi thời, chống những quan điểm, hành vi sai lầm gây hại đến văn hóa, lối sống con người được chú trọng ” .

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực đạt được, lĩnh vực văn hóa, lối sống cũng còn tồn tại, hạn chế như thụ động, trì trệ, tác phong thiếu kỷ luật, lối suy nghĩ và hành động nặng về  “tình” mà ít về “lý”, “dĩ hòa vi quý”, không phù hợp với xã hội hiện đại, nhất là những biểu hiện phai nhạt về lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quay lưng lại với những giá trị truyền thống của dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng của một bộ phận cư dân… Nguyên nhân của tình trạng này, Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng chỉ ra, đó là: Văn hóa chưa được quan tâm tương xứng với kinh tế và chính trị, chưa thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước. Vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có chiều hướng coi trọng chức năng giải trí đơn thuần. Môi trường văn hóa, xã hội tiếp tục bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa còn nhiều lúng túng, chậm trễ trong việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa…

Để khắc phục những tồn tại hạn chế, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, cần đẩy mạnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, liên tục tăng cường kiến thiết xây dựng con người Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc bản địa, niềm tin đoàn kết, tính hội đồng, kỷ luật, lòng nhân ái bao dung, trọng nghĩa tình đạo lý, chịu khó, phát minh sáng tạo trong lao động, có lối sống giản dị và đơn giản, giàu trí tuệ, có sức khỏe thể chất, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, văn minh, cần kiệm, trung thực, tuân thủ pháp lý ; biết tâm lý độc lập, dám nghĩ, dám làm, dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, có niềm tin hợp tác, thao tác có hiệu suất cao ; có tư duy thay đổi, năng động, phát minh sáng tạo, không ngại với khó khăn vất vả và gian nan, có ý chí vươn lên, quyết tâm đưa quốc gia thoát khỏi nghèo nàn, lỗi thời .
Hai là, tập trung chuyên sâu nghiên cứu và điều tra, kiến thiết xây dựng hệ giá trị vương quốc, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, tăng trưởng hệ giá trị mái ấm gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Văn hóa Việt Nam phải đặt trong mối quan hệ biện chứng với những nghành của đời sống xã hội, đặc biệt quan trọng là với tăng trưởng kinh tế tài chính. Nếu chỉ chăm sóc đến tăng trưởng kinh tế tài chính đơn thuần sẽ hình thành lối sống thực dụng của xã hội tận hưởng. Ngược lại, nếu chỉ quan tâm đến giá trị văn hóa đơn thuần thì xã hội sẽ nghèo nàn, đời sống vật chất sẽ khó khăn vất vả, đời sống niềm tin thiếu đa dạng chủng loại. Do đó, phải liên tục chăm sóc kiến thiết xây dựng văn hóa trong kinh tế tài chính, văn hóa kinh doanh thương mại, văn hóa doanh nghiệp, người kinh doanh với những chuẩn mực trung thực, tôn trọng chữ tín, nghĩa vụ và trách nhiệm. Đồng thời, thực thi những giải pháp nâng tầm nhằm mục đích ngăn ngừa có hiệu suất cao sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức, lối sống, đẩy lùi xấu đi xã hội và những tệ nạn xã hội. Bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp, vững chắc trong truyền thống lịch sử văn hoá Việt Nam. Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp lý, bảo vệ môi trường tự nhiên, giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc bản địa, đặc biệt quan trọng là thế hệ trẻ. Từng bước vươn lên khắc phục những hạn chế ; kiến thiết xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, kết nối ngặt nghèo, hài hoà giữa giá trị truyền thống cuội nguồn và giá trị tân tiến .
Ba là, kiến thiết xây dựng con người Việt Nam tăng trưởng tổng lực, kết nối ngặt nghèo, hòa giải giữa giá trị truyền thống lịch sử và tân tiến, tập trung chuyên sâu kiến thiết xây dựng nếp sống mới, những chuẩn mực văn hóa mới, thiết kế xây dựng, tăng trưởng và phát minh sáng tạo những giá trị văn hóa mới trên nền tảng bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống cuội nguồn, thừa kế và phát huy tính phong phú, truyền thống văn hóa của những dân tộc bản địa, của những vùng, miền. Xây dựng chính sách để xử lý hài hòa và hợp lý, hòa giải giữa bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá trị di sản văn hóa, những di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa với tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, Giao hàng giáo dục văn hóa truyền thống cuội nguồn và tăng trưởng du lịch. Hướng những hoạt động giải trí văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ tiên tiến tới giá trị chân – thiện – mỹ. Gắn thiết kế xây dựng, rèn luyện đạo đức với triển khai quyền con người, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm công dân. Nâng cao trí lực, tu dưỡng tri thức cho con người Việt Nam cung ứng nhu yếu của nền kinh tế tri thức và xã hội học tập. Đúc kết và kiến thiết xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát triển tổng lực, đồng điệu những nghành văn hóa để vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc bản địa, vừa tiếp thu tinh hoa văn hoá của quả đât để văn hoá thực sự là nền tảng niềm tin, nguồn lực nội sinh và động lực cải tiến vượt bậc cho tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và hội nhập quốc tế .

Bốn là, có cơ chế, chính sách, giải pháp để xây dựng môi trường văn hoá thật sự trong sạch, lành mạnh, cải thiện điều kiện hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Phát huy ý thức tự giác của toàn dân xây dựng và thực hiện các chế tài, quy định, quy ước xã hội, bảo đảm công bằng về cơ hội và thụ hưởng văn hoá. Khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và đời sống văn hoá giữa các vùng, miền, các giai tầng xã hội, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số,… Khắc phục bệnh thành tích, bệnh hình thức. Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Phát huy các nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng. Phê phán và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, mê tín, dị đoan. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hoá trong lãnh đạo, quản lý. Chú trọng xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, mất đoàn kết, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng.

Năm là, dữ thế chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hoá, lan rộng ra giao lưu văn hóa, thiết kế xây dựng Việt Nam thành địa chỉ mê hoặc về giao lưu văn hoá quốc tế. Tiếp thu có tinh lọc tinh hoa văn hoá trái đất tương thích với thực tiễn Việt Nam và làm đa dạng chủng loại thêm nền văn hóa dân tộc bản địa, đồng thời dữ thế chủ động nâng cao sức đề kháng của những những tầng lớp nhân dân, đặc biệt quan trọng là thanh, thiếu niên so với những văn hoá phẩm ngoại lai ô nhiễm ; từng bước đưa văn hoá Việt Nam đến với quốc tế. Chủ động hợp tác văn hóa với những nước, triển khai đa dạng hóa những hình thức văn hóa đối ngoại, đưa những quan hệ đối ngoại về văn hóa đi vào chiều sâu, đạt hiệu suất cao thiết thực .
Sáu là, tăng trưởng con người tổng lực và thiết kế xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và phát triển, đậm đà truyền thống dân tộc bản địa để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực tăng trưởng quốc gia và bảo vệ Tổ quốc. Tăng góp vốn đầu tư cho tăng trưởng sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, tăng trưởng, tạo thiên nhiên và môi trường và điều kiện kèm theo xã hội thuận tiện nhất để khơi dậy truyền thống cuội nguồn yêu nước, niềm tự hào dân tộc bản địa, niềm tin, khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, niềm hạnh phúc ; năng lực, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là TT, tiềm năng và động lực tăng trưởng quan trọng nhất của quốc gia .

Ban Biên tập

Source: https://mix166.vn
Category: Văn Hóa