Vì sao phải học chủ nghĩa xã hội khoa học

Ý nghĩa của việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học

tructien March 18, 2013 Xã hội học Leave a commentNội dung chính

  • Ý nghĩa của việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học
  • Mục lục
  • Chức năng và nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội khoa học
  • Video liên quan

Ý nghĩa của việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học

4.5 (89.76%) 41 votes( 89.76 % ) votes

Về mặt lý luận: Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin là phải chú ý cả ba bộ phận hợp thành của nó.
Nếu không chú ý nghiên cứu, học tập, vận dụng, phát triển chủ nghĩa xã hội
khoa học sẽ làm cho triết học, kinh tế chính trị học Mác-Lênin dễ chệch hướng chính trị – xã hội, trước hết và chủ yếu là chệch hướng bản chất, mục tiêu là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, giải phóng hoàn toàn xã hội và con người khỏi các chế độ tư hữu, áp bức, bất công, chiến tranh, nghèo nàn lạc hậu và mọi tai họa xã hội khác… mà thực tế lịch sử nhân loại đã từng chứng kiến.

Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học còn có ý nghĩa lý luận là: trang bị những nhận thức chính trị – xã hội (như đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học đã nêu trên) cho
đảng cộng sản, nhà nước và nhân dân lao động trong quá trình bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội… Vì thế, các nhà kinh điển Mác-Lênin có lý khi xác định rằng, chủ nghĩa xã hội khoa học là vũ khí lý luận của giai cấp công nhân hiện đại và đảng của nó để thực hiện quá trình giải phóng nhân loại và giải phóng bản thân mình. Cũng như triết học và kinh tế chính trị học Mác- Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học không chỉ giải thích thế giới mà căn bản là ở chỗ cải tạo thế giới (cả tự nhiên, xã hội và bản thân con người) theo hướng tiến bộ, văn minh.

Đội ngũ trí thức và thế hệ trẻ nước ta hiện nay là những lực lượng xã hội có trí tuệ, có nhiều khả năng và tâm huyết trong quá trình cải tạo và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nếu chỉ thuần tuý chú trọng về
khoa học và công nghệ, phi chính trị, hoặc mơ hồ về chính trị và vi phạm pháp luật, họ càng không thể góp tài góp sức xây dựng Tổ quốc của mình.

Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học chính là việc được trang bị trực tiếp nhất về ý thức chính trị – xã hội, lập trường tư tưởng chính trị và bản lĩnh cho mỗi cán bộ, đảng viên và mọi công dân Nước Ta góp thêm phần triển khai thắng lợi sự nghiệp thay đổi, khuynh hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng đề ra .Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học cũng làm cho ta có địa thế căn cứ nhận thức khoa học để luôn cẩn trọng, nghiên cứu và phân tích đúng và đấu tranh chống lại những nhận thức xô lệch, những tuyên truyền chống phá của chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động so với Đảng ta, Nhà nước, chính sách ta ; chống chủ nghĩa xã hội, đi ngược lại xu thế và quyền lợi của nhân dân, dân tộc bản địa và quả đât văn minh .Về mặt thực tiễn, bất kể một triết lý khoa học nào, đặc biệt quan trọng là những khoa học xã hội, khi nào cũng có khoảng cách nhất định so với thực tiễn, nhất là những dự báo khoa học có tính quy luật. Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học lại càng thấy rõ những khoảng cách đó, chính do chủ nghĩa xã hội trên trong thực tiễn, chưa có nước nào kiến thiết xây dựng hoàn hảo. Sau khi chính sách xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, cùng với thoái trào của mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa quốc tế, lòng tin vào chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội khoa học, chủ nghĩa Mác-Lênin của nhiều người có giảm sút .

Đó là một thực tế dễ hiểu. Vì thế, nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học càng khó khăn trong tình hình hiện nay và cũng có ý nghĩa chính trị cấp bách.
Chỉ có bình tĩnh và sáng suốt, kiên định và chủ động sáng tạo tìm ra những nguyên nhân cơ bản và bản chất của những sai lầm, khuyết điểm, khủng hoảng, đổ vỡ và của những thành tựu to lớn trước đây cũng như của
những thành quả đổi mới, cải cách ở các nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta mới có thể đi tới kết luận chuẩn xác rằng: không phải do chủ nghĩa xã hội – một xu thế xã hội hoá mọi mặt của nhân loại; cũng không phải do chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học… làm các nước xã hội chủ nghĩa khủng hoảng. Trái lại, chính là do các nước xã hội chủ nghĩa đã nhận thức và hành động trên nhiều vấn đề trái với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác-Lênin… đã giáo điều, chủ quan duy ý chí, bảo thủ, kể cả việc đố kỵ, xem nhẹ những thành quả chung của nhân loại, trong đó có chủ nghĩa tư bản; đồng thời do xuất hiện chủ nghĩa cơ hội – phản bội trong một số đảng cộng sản và sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình đã làm cho chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào.
Thấy rõ thực chất những vấn đề đó một cách khách quan, khoa học; đồng thời được minh chứng bởi thành tựu rực rỡ của sự nghiệp đổi mới, cải cách của các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam, chúng ta càng củng cố bản lĩnh kiên định, tự tin tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Do đó, việc nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, lý luận chính trị – xã hội nói riêng và các khoa học khác… càng là vấn đề thực tiễn cơ bản và cấp thiết. Xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, chống mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, dao động, thoái hoá, biến chất trong đảng và cả xã hội, giáo dục lý luận chính trị – xã hội một cách cơ bảnkhoa học tức là ta tiến hành củng cố niềm tin thật sự đối với chủ nghĩa xã hội… cho cán bộ, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và nhân dân. Tất nhiên đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và mở rộng hợp tác quốc tế; tiến hành hội nhập quốc tế, toàn cầu hoá về kinh tế; xây dựng “kinh tế tri thức”, thực hiện cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… đang là những vận hội lớn, đồng thời cũng có những thách thức lớn đối với nhân dân ta, dân tộc ta. Đó cũng là trách nhiệm lịch sử rất nặng nề và vẻ vang của cả thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa trên đất nước ta.

Chia sẻ

Mục lục

  • 1 Thuật ngữ
  • 2 Đối tượng nghiên cứu và điều tra
  • 3 Nội dung
  • 4 Tham khảo
  • 5 Xem thêm
  • 6 Chú thích

Chức năng và nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội khoa học

Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội khoa học có tính năng và trách nhiệm trang bị những tri thức khoa học, đó là mạng lưới hệ thống lý luận chính trị – xã hội và phương pháp luận khoa học mà chủ nghĩa Mác-Lênin đã phát hiện ra và luận giải quy trình tất yếu lịch sử vẻ vang dẫn đến hình thành, tăng trưởng hình thái kinh tế tài chính – xã hội cộng sản, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Chức năng này cũng thống nhất với tính năng của triết học Mác-Lênin và kinh tế tài chính chính trị học Mác-Lênin, nhưng trực tiếp nhất là trang bị lý luận nhận thức về cách mạng xã hội chủ nghĩa và kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội .Không làm được tính năng này, chủ nghĩa xã hội khoa học sẽ không hề phân phối cơ sở lý luận và giải pháp nhận thức về chính trị – xã hội cho người nghiên cứu và điều tra và hoạt động giải trí thực tiễn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt quan trọng là cho những đảng cộng sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa với tính năng chỉ huy và quản trị xã hội .

Thứ hai, chủ nghĩa xã hội khoa học có chức năng và nhiệm vụ trực tiếp nhất là giáo dục, trang bị lập trường tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân cho đảng cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động – lập trường xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Chính các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học đã có công lớn là xây dựng hệ thống lý luận phản ánh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân rồi tuyên truyền, giáo dục trở lại cho giai cấp công nhân hiện đại hiểu về sứ mệnh lịch sử và bản chất của chính mình. Hệ thống lý luận đó đã trở thành hệ tư tưởng của giai cấp công nhân hiện đại.

Không có hệ tư tưởng cách mạng và khoa học, không có lập trường và bản lĩnh chính trị xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa thì giai cấp công nhân, đảng của nó và nhân dân lao động không hề tiến tới giành chính quyền sở tại và thiết kế xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản ; không hề đấu tranh với những hệ tư tưởng và những hoạt động giải trí thù địch chống chủ nghĩa xã hội, chống nhân dân lao động .Thứ ba, chủ nghĩa xã hội khoa học có tính năng và trách nhiệm khuynh hướng về chính trị – xã hội cho mọi hoạt động giải trí của giai cấp công nhân, của đảng cộng sản, của nhà nước và của nhân dân lao động trên mọi nghành nghề dịch vụ, sao cho sự không thay đổi và tăng trưởng của xã hội luôn luôn đúng với thực chất, tiềm năng xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa ; tức là qua từng nấc thang tăng trưởng, đặc thù xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa thuộc mọi nghành nghề dịch vụ của xã hội biểu lộ ngày càng rõ hơn và triển khai xong hơn .

Source: https://mix166.vn
Category: Nhân Ái