Doanh nghiệp với Doanh nghiệp in English – Vietnamese-English Dictionary

Euler Hermes là công ty bảo hiểm tín dụng cung cấp các dịch vụ trái phiếu, bảo lãnh và dịch vụ thu tiền cho việc quản lý khoản phải thu Doanh nghiệp với Doanh nghiệp.

Euler Hermes is a credit insurance company that offers a wide range of bonding, guarantees and collections services for the management of business-to-business trade receivables.

Mô tả công việc của Giám Đốc Marketing, việc làm Marketing Director lương cao

WikiMatrix

Khi quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, điều quan trọng là phải nhấn mạnh vào hiệu quả hậu cần vì đã có sự gia tăng trong tiếp thị quốc tế giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

When managing a global supply chain, it is important to place emphasis on logistics performance as there has been an increase in business-tobusiness international marketing.

WikiMatrix

Cơ hội kiếm được chiết khấu để đổi lấy thanh toán sớm trong thương mại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp đã bị giới hạn trong lịch sử bởi thời gian cần thiết để các tài khoản phải trả để nhận và phê duyệt hóa đơn giấy.

The opportunity to earn discounts in exchange for early payment in business-to-business commerce has been limited historically by the length of time necessary for accounts payable’s to receive and approve paper invoices.

WikiMatrix

Việc chia sẻ các nguồn tài nguyên là ví dụ nổi tiếng trong doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) như máy móc thiết bị trong ngành nông nghiệp và lâm nghiệp cũng như trong kinh doanh với người tiêu dùng (B2C) như giặt là tự phục vụ.

The mutualization of resources is for example well known in business-to-business (B2B) like heavy machinery in agriculture and forestry as well as in business-to-consumer (B2C) like self-service laundries.

CLIP: Cả nhà giám đốc công ty điện kéo sang hành hung 1 phụ nữ

Khả năng hệ thống thông tin thị trường cung cấp dịch vụ có giá trị được tăng cường cùng với sự phát triển của Internet và sự tiến bộ của thương mại điện tử (doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), người tiêu dùng với người tiêu dùng, v.v.).

The ability of market information systems to provide a valuable service was strengthened with the development of the Internet and the advance of electronic commerce (business-tobusiness (B2B), consumer-to-consumer, etc.).

WikiMatrix

Trong khi hầu hết các nghiên cứu về tài sản thương hiệu đã diễn ra trong thị trường tiêu dùng, khái niệm về tài sản thương hiệu cũng rất quan trọng để hiểu được động lực cạnh tranh và cấu trúc giá của thị trường giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

While most brand equity research has taken place in consumer markets, the concept of brand equity is also important for understanding competitive dynamics and price structures of businesstobusiness markets.

WikiMatrix

Phương thức chiết khấu động được sử dụng cho các giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp khi các điều khoản thanh toán sớm theo hợp đồng hoặc được thiết lập trước có thể không tồn tại hoặc ngày thanh toán không tuân theo các điều khoản chiết khấu đã thỏa thuận.

TRẮC NGHIỆM GDCD 12 BÀI 7 PHẦN 2 CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (PHẦN 2)

Dynamic Discounting methods are used for businesstobusiness transactions when contractual or pre-established early payment terms may not exist or the payment date does not conform to agreed upon discount terms.

WikiMatrix

Hơn 1/2 là doanh nghiệp nhỏ với ít hơn 20 công nhân, 70 là doanh nghiệp vừa với hơn 200 nhân công và 15 doanh nghiệp có hơn 500 nhân công.

More than half of these are small enterprises with fewer than 20 workers; 70 companies are mediumsized with more than 200 workers; and 15 have more than 500 workers.

WikiMatrix

Tiếp thị sự kiện cũng có thể hoạt động hoàn toàn như một cơ hội giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), theo đó, cảm xúc trải nghiệm không phải là một yếu tố trong sự kiện, mà thay vào đó, sự kiện đóng vai trò là cơ hội để liên hệ kinh doanh và kết nối với khách hàng.

Event marketing can also function purely as a businesstobusiness (B2B) opportunity, whereby experiential emotions are not a factor in the event, but rather, the event serves as an opportunity to make business contacts and network with customers.

WikiMatrix

Các nhà phát triển ở Nhật Bản: Nếu bạn đang sống tại Nhật Bản và cung cấp các giao dịch mua hàng trong ứng dụng hoặc ứng dụng phải trả phí cho khách hàng ở Nhật Bản, thì phí giao dịch bằng 30% giá trị giao dịch mà Google Asia Pacific Limited áp dụng hiện được coi là giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B).

Developers located in Japan: If you’re located in Japan and offer paid apps or in-app purchases to customers in Japan, the 30% transaction fee charged by Google Asia Pacific Limited is now considered a businesstobusiness (B2B) transaction.

support.google

Các nước Ả-rập không chỉ từ chối giao thương trực tiếp với Israel, họ còn từ chối làm ăn với bất kỳ doanh nghiệp nào kinh doanh ở Israel, hoặc với bất kì doanh nghiệp nào có giao thương với một doanh nghiệp đang kinh doanh ở Israel.

Arab nations not only refused to have direct trade with Israel (the primary boycott), but they also refused to do business with any corporation that operated in Israel (secondary boycott), or any corporation that did business with a corporation that did business with Israel (tertiary boycott).

WikiMatrix

Không có gì lạ khi các điều chỉnh được thực hiện cho EBITDA để bình thường hóa phép đo cho phép người mua so sánh hiệu suất của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.

It is not unusual for adjustments to be made to EBITDA to normalize the measurement allowing buyers to compare the performance of one business to another.

WikiMatrix

Đó là tinh thần chủ động và cam kết cao ở cấp chính sách, được bổ sung bằng cơ chế thể chế và quản trị tốt. Bên cạnh đó là chiến lược được xây dựng dựa trên bằng chứng để thúc đẩy các chương trình kết nối, cơ sở dữ liệu tốt về các nhà cung cấp, các dịch vụ kết nối doanh nghiệpvớidoanh nghiệp, các chương trình phát triển nhà cung cấp dựa trên nhu cầu.

These include high-level political commitment and ownership, complemented with sound governance and institutional set-up, as well as an evidence-based strategy to foster linkage programs, a good supplier data base and business-tobusiness match-making services, and demand-driven supplier development programs.

worldbank.org

Họ cung cấp dịch vụ này cho nhiều khách hàng nội bộ hoặc bên ngoài khác nhau và họ có thể làm việc cho một nhà sản xuất (phục vụ khách hàng tài khoản công nghiệp / Doanh nghiệp với Doanh nghiệp), cho một nhà phân phối (từ đó phục vụ tài khoản công nghiệp / doanh nghiệp đến khách hàng doanh nghiệp) hoặc cho bên thứ ba như tư vấn kỹ thuật hoặc nhà tích hợp hệ thống.

They provide this service to various internal or external customers, and they may work for a manufacturer (servicing its industrial-account/businesstobusiness customers), for a distributor (which in turn services the industrial-account/business-to-business customers), or for a third party such as an engineering consultancy or a systems integrator.

WikiMatrix

Mua sắm điện tử (hay e-procurement, đôi khi còn được gọi là nhà cung cấp trao đổi) là những doanh nghiệp kinh doanh với nhau, hoặc doanh nghiệp kinh doanh với người tiêu dùng, hoặc doanh nghiệp kinh doanh với chính phủ mua và bán nguồn cung cấp, làm việc, và thực hiện dịch vụ qua Internet cũng như các thông tin khác và hệ thống mạng như trao đổi dữ liệu điện tử và hoạch định tài nguyên doanh nghiệp.

E-procurement (electronic procurement, sometimes also known as supplier exchange) is the business-to-business or business-to-consumer or business-to-government purchase and sale of supplies, work, and services through the Internet as well as other information and networking systems, such as electronic data interchange and enterprise resource planning.

WikiMatrix

Công nghiệp ở Đài Loan chủ yếu bao gồm nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) với ít doanh nghiệp lớn hơn.

Industry in Taiwan primarily consists of many small and medium-sized enterprises (SME) with fewer large enterprises.

WikiMatrix

Tên doanh nghiệp không chính xác hoặc tên doanh nghiệp không thể hiện rõ ràng doanh nghiệp được quảng cáo hoặc cho thấy sự khác biệt với các doanh nghiệp tương tự

Tl Giám Đốc Là Gì

An inaccurate business name, or a business name that does not clearly represent the advertised business or disambiguate from similar businesses

support.google

Doanh nghiệp phát triển thành một doanh nghiệp với hơn 700 nhân viên.

The business grew to an enterprise with more than 700 employees.

WikiMatrix

Và thật sự, người đứng đầu Phòng Thương mại hiện nay là chủ tịch của Studio Schools Trust và đang hỗ trợ nó, không chỉ với các doanh nghiệp lớn, mà còn với các doanh nghiệp nhỏ trên khắp cả nước.

And indeed, the head of the Chambers of Commerce is now the chairman of the Studio Schools Trust and helping it, not just with big businesses, but small businesses all over the country.

ted2019

Do đó, người phân tích tài chính doanh nghiệp chỉ sử dụng tỷ số này trong so sánh doanh nghiệp với bình quân toàn ngành hoặc với doanh nghiệp khác cùng ngành và so sánh cùng một thời kỳ.

This permits the valuation analyst to compare the subject company to other businesses in the same or similar industry, and to discover trends affecting the company and/or the industry over time.

WikiMatrix

Một số hoạt động để tăng nhu cầu ở cấp độ người mua sắm bao gồm thiết lập biểu đồ phù hợp, thông báo giá như chèn, sử dụng điểm mua vật liệu, còn được gọi là tài liệu quảng cáo. cơ sở khách hàng tích cực – phân phối, cửa hàng bán hàng mua sản phẩm của công ty đặt hàng giữa từ một cửa hàng bán hàng chia sẻ kệ thương mại đầy đủ trên kệ thương mại sự hiện diện thường xuyên của chứng khoán phải biểu đồ đại diện bên phải POS thuận tiện không gian bổ sung cho các sản phẩm của công ty thiếu OOS mức độ thấp của hàng hóa kiến thức về sản phẩm tại các cửa hàng bán hàng Doanh nghiệp với doanh nghiệp Danh sách các chủ đề tiếp thị cơ bản Danh sách các chủ đề tiếp thị Tiếp thị Chiến lược tiếp thị Tiếp thị mua sắm ^ “The new digital divide”.

Some of the activities to increase demand at shopper level include setting the right planogram, price announcements such as inserts, use of point of purchase materials, alternatively called promotional material. active customer base – distribution, sales outlets which buy products of company middle order from a sales outlet share trade shelf fullness on trade shelf regular presence of must stock right representation planograms accommodation POS additional space for products of company lack of OOS low level of commodity rests knowledge about product in sales outlets Businesstobusiness List of basic marketing topics List of marketing topics Marketing Marketing strategy Shopper marketing “The new digital divide”.

9x bỏ đại học để khởi nghiệp kinh doanh

Dưới đây là một số mẹo để bắt đầu với Google Doanh nghiệp của tôi nếu doanh nghiệp của bạn chưa khai trương.

Here are some tips for getting started with Google My Business if your business hasn’t opened yet.

support.google

• Tăng cường các mối liên kết trong đổi mới sáng tạo: Cần tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với các tổ chức nghiên cứu của nhà nước.

• Fostering innovation linkages: Efforts are needed to strengthen collaboration on innovation between firms or between firms and public research actors.

worldbank.org

Khả năng được người tiêu dùng coi là có uy tín tăng lên gấp đôi đối với những doanh nghiệp xác minh thông tin của họ với Google Doanh nghiệp của tôi.1 Khi mọi người tìm doanh nghiệp của bạn trên Google Maps và Tìm kiếm, hãy đảm bảo rằng họ có thể xem được những thông tin như giờ làm việc, trang web và địa chỉ đường phố của bạn.

Businesses that verify their information with Google My Business are twice as likely to be considered reputable by consumers.1 When people find your business on Google Maps and Search, make sure that they have access to information like your hours, website, and street address.

support.google [Câu được tổng giám đốc lạnh lùng – Dư Phàm]