Upload File trong Selenium Java | Anh Tester

Xử lý upload file trong Selenium Java (Handle Upload File in Selenium Java)

Có 2 cách upload file An thấy nó dễ dàng mà hiệu quả cho nhiều case upload là: dùng sendKeys của Selenium và dùng cách copy paste link file từ clipboard vào Local form hiện lên từ Computer với Robot class.

Ok mình sẽ đi từng cách nhé !!

1. Upload file với sendKeys trong Selenium

Cách này đơn giản chỉ là sendKeys một link file tuyệt đối từ local máy là xong

@Test
public void testUploadFile1() throws InterruptedException {
 driver.get("https://www.file.io/");

 Thread.sleep(2000);

 By divFileUpload = By.xpath("//div[@class='actions']");
 By inputFileUpload = By.xpath("//div[@class='actions']/input");

 driver.findElement(inputFileUpload).sendKeys(System.getProperty("user.dir") + "/src/test/resources/testdatafile/DOCX_File_01.docx");

 Thread.sleep(4000);
}

Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Chú ý cái System.getProperty("user.dir") nghĩa là nó lấy từ mục gốc của máy tính (C:/, D:/, …) tới mục của source code mình đang mở và sau đó nối vào cái thư mục nguồn src trở về sau.

Upload File trong Selenium Java | Anh Tester

2. Upload file với Robot class của Java

Ý tưởng:

– Click button mở form chọn file từ máy tính
– Copy link file đó vào clipboard
– Dán giá trị từ clipboard đó (Ctrl + V)
– Nhấn phím Enter

Ok vậy là xong rồi. Thử đoạn code này nào.

@Test
public void testUploadFile2() throws InterruptedException {
 driver.get("https://files.fm/");

 Thread.sleep(2000);

 By textOnPage = By.xpath("//div[@id='file_select_dragndrop_text']");
 By divFileUpload = By.xpath("//div[@id='uploadifive-file_upload']");
 By inputFileUpload = By.xpath("//div[@id='file_select_button']//input[@id='file_upload']");

 String filePath = "C:\\Users\\Admin\\Pictures\\Selenium icon.png";

 //Click để mở form upload
 driver.findElement(divFileUpload).click();
 Thread.sleep(3);

 // Khởi tạo Robot class
 Robot rb = null;
 try {
  rb = new Robot();
 } catch (AWTException e) {
  e.printStackTrace();
 }

 // Copy File path vào Clipboard
 StringSelection str = new StringSelection(filePath);
 Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard().setContents(str, null);

 Thread.sleep(1000);

 // Nhấn Control+V để dán
 rb.keyPress(KeyEvent.VK_CONTROL);
 rb.keyPress(KeyEvent.VK_V);

 // Xác nhận Control V trên
 rb.keyRelease(KeyEvent.VK_CONTROL);
 rb.keyRelease(KeyEvent.VK_V);

 Thread.sleep(1000);

 // Nhấn Enter
 rb.keyPress(KeyEvent.VK_ENTER);
 rb.keyRelease(KeyEvent.VK_ENTER);

 Thread.sleep(4000);
}

Upload File trong Selenium Java | Anh Tester

Từ 2 hàm trên thì các bạn viết 2 hàm chung cho nó rồi truyền vào ElementFile Path là đẹp hơn đó.

Ok rồi. Có gì chưa hiểu hay chưa làm được thì liên hệ An trong nhóm nhé !!

Xổ số miền Bắc