Ngày nghỉ học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Cô làm nhân viên tiếp tân tại Makro vào cuối tuần và ngày nghỉ học.

She worked as receptionist at Makro during weekends and school holidays.

WikiMatrix

Portman đã dành ngày nghỉ học của mình tham dự hội trại của nhà hát.

On school holidays, Portman attended theater camps.

WikiMatrix

Tiêu chảy nhiễm trùng đã làm cho khoảng 0,7 triệu trẻ em dưới năm tuổi chết trong năm 2011 và 250 triệu ngày nghỉ học.

For example, infectious diarrhea resulted in about 0.7 million deaths in children under five years old in 2011 and 250 million lost school days.

WikiMatrix

Mời các anh chị cho biết những ân phước họ nhận được khi dùng ngày nghỉ phép hoặc ngày nghỉ học để làm tiên phong phụ trợ.

Invite those who have used vacation from work or school to auxiliary pioneer to comment on the blessings they enjoyed.

jw2019

Ít hơn một nửa số trường học trong cả nước có máy lạnh, và các quan chức chính phủ thảo luận kéo dài ngày nghỉ học vì sự an toàn.

Fewer than half of schools in the country have air conditioning, and government officials discussed extending school holidays for safety.

WikiMatrix

2 Một số người tuyên bố trẻ tuổi đã báp têm sẽ có thêm những ngày nghỉ học và sẽ muốn ghi tên làm người khai thác phụ trợ trong tháng đó.

2 Some of the younger baptized publishers will have extra days off from school and would like to enroll as auxiliary pioneers for the month.

jw2019

Ở một số nơi, Ngày bắt đầu mùa săn bán là ngày học sinh được nghỉ học.

In some places, the first day of hunting season is actually a school holiday.

ted2019

Việc di chuyển đối với Giggs là một sự khó chịu, mặc dù nơi đây rất gần với nhà của ông bà Giggs trong Cardiff, nhưng anh thường trở về với gia đình có những ngày cuối tuần hoặc vào ngày nghỉ học.

The move was a traumatic one, as Giggs was very close to his grandparents in Cardiff, but he would often return there with his family at weekends or on school holidays.

WikiMatrix

Mỗi ngày tôi phải nghỉ học sớm một giờ để sắp hàng lãnh khẩu phần.

Every day I took an hour off from school to wait in line for food rations.

jw2019

Các lễ kỉ niệm thường được tổ chức vào ngày hôm trước, ngày này học sinh được nghỉ nửa ngày .

Celebrations are normally conducted the day before, when students get half a day off .

EVBNews

Ngày mai vì được nghỉ học nên tôi định đi chơi.

It’s a school holiday tomorrow, so I’m planning to go somewhere and have fun .

Tatoeba-2020. 08

Bên cạnh đó cũng có vài ngày nghỉ lễ giữa năm học.

Also, there are few days of holidays between academic years.

WikiMatrix

Thông tin cá nhân: Đáng tin cậy—chỉ nghỉ học hai ngày trong năm lớp 12.

Personal Information: Reliable —missed only two days of school in senior year.

jw2019

Trường nghỉ học vào ngày đó và các lễ kỉ niệm thường được tổ chức vào ngày hôm trước .

School is out on that day ; the celebrations are usually held the day before .

EVBNews

Trường nghỉ học vào ngày đó và các lễ kỉ niệm thường được tổ chức vào ngày hôm trước .

School is out on that day and the celebrations are usually held the day before .

EVBNews

“Anh ta có quan hệ gì với mấy thằng Ewell chỉ đến trường ngày đầu năm học rồi nghỉ luôn không?

“Does he have anything to do with those Ewells that come every first day of school an‘ then go home?

Literature

Con trai tôi chỉ mới nghỉ học có hai ngày thôi mà.

My son’s only been away for two days.

OpenSubtitles2018. v3

2 Những người trẻ đã làm báp têm thường có nhiều thì giờ hơn vì nghỉ học trong những ngày lễ.

2 Baptized young ones generally have extra time off from school during the holiday season.

jw2019

Một lần, khi trường học đang trong ngày nghỉ lễ quốc gia, bà quy tụ lớp học đi dạo bên ngoài, dẫn họ đi trong rừng và giảng giải tại một quán cà phê địa phương.

Once, when the building was closed for a state holiday, she gathered the class on the steps outside, led them through the woods, and lectured at a local coffee house.

WikiMatrix

Hiện đang có nhiều trường học tạm nghỉ nhân ngày đặc biệt này .

Currently, many schools are temporarily closed .

EVBNews

Hai Nhân Chứng học tiếng Tây Ban Nha tại một trường đại học, đã nghỉ học một ngày để tham dự hội nghị đạo Đấng Christ.

Two Witnesses were taking Spanish lessons at the university but were absent one day to attend a Christian assembly.

jw2019

Có thể anh chị phải nói chuyện với chủ hoặc xin phép giáo viên cho con nghỉ học vào những ngày đó.

This may require taking vacation from work or speaking to your employer or your child’s teacher about having time off.

jw2019

Ông Bùi Minh Tăng còn khẳng định việc thành phố Đà Nẵng cho toàn bộ học sinh nghỉ học sau khi bão tan vì bản tin của Trung tâm trong chiều 18 tháng 9 là hợp lý, bởi lúc này ở đây mưa rất to thế nhưng ngày 19 tháng 9 cho nghỉ học thì lại “hơi cẩn thận”.

Mr. Bui Minh Tang confirms Da Nang city for the entire school students after the storm ends because of the Center’s newsletter afternoon September 18 is reasonable, because this time there’s heavy rain, but on 19 September is back to school “bit careful”.

WikiMatrix

Người bị ngộ độc có thể cần phải được nghỉ làm hoặc nghỉ học từ 1 đến 2 ngày để cho cơ thể được bình phục .

The affected individual may need to miss one to two days of work or school to let the body recover .

EVBNews

Tuy nhiên, vì lòng quý trọng Kinh Thánh ngày một sâu đậm, anh nghỉ học ở trường để tham gia công việc rao giảng Nước Trời trọn thời gian.

As his appreciation for the Scriptures grew, however, he discontinued his secular studies to take up the full-time Kingdom-preaching work.

jw2019

Xổ số miền Bắc